அக்கா தங்கை என 2 பேரையும் திருமணம் செய்த முன்னணி நடிகர் .. அட இந்த நடிகரா இப்படி .. அந்த நடிகர் யாருனு நீங்களே பாருங்க யாருனு ..!!

தென் னிந்திய சி னிமா உ லகில் பி ரபல நடிக ராக திக ழ்ந்து வ ருபவர் தான் நடிகர் கார்த்திக். இவர் ஆர ம்ப கால த்தில் இருந்து இன்று வரை திரை ப்படம் நடித்து வருகி ன்றார். இவரு க்கென்று ஒரு த னி ர சிகர் பட்டா ளமே இரு க்கிறது.

மேலும், பிரபல நடிகர் முத் துராமனின் மக ன் தான் நடிகர் கார்த்திக். இவர் நடிகர் மட் டுமல் லாமல் ஒரு பி ரபல அ ரசிய ல்வாதி யும் ஆவார். சி னிமா உ லகில் ஒரு சில நடிக ர்கள் திரை ப்படம் நன் றாக நடித்து வெ ற்றி பெ ற்று இரு க்கலாம். ஒரு சிலர் கருதி னாலும் கூட இரு க்கலாம்.அந்த வ கையில் ஒரு சில ர்கள் ஒருவ ரின் நடி ப்பத ற்காக ம ட்டும் திரை க்கு செ ன்று பட த்தை பார் க்கும்

வ கையில் நடிகர் கார்த்திக் ஒருவர். அந்த வ யதில் தன் னுடைய நகை ச்சுவை நடி ப்பால் ம க்களை கவ ர்ந்தவ ர் நடிகர் நவரச நாயகன் கார்த்திக். இவர் த மிழ் சி னிமா உ லகில் அ லைகள் ஓ ய்வதி ல்லை என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லமாக நடிக ராகி உள் ளார்.இவர் த மிழ் சி னிமாவி ல் மட் டுமல் லாமல் தெ லுங்கு மொழி திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந்து ள்ளார். அத ன் பிறகு கிழ க்கு வாசல், கோபு ர வாசலிலே, அமர ன் போன்ற

ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் இவர் நடித்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், நடிகர் கார்த்திக் குண ச்சித்திரம் மற்றும் வி ல்ல ன் வேட ங்களி லும் நடித்து ள்ளார்.இந்த ரசிகர் ம த்தியில் நவரச நா யகன் என்று அழை க்கப்ப டும் நடிகர் கார்த்திக் 1988 ஆம் ஆண்டு நடிகை ராகி னியை தி ரும ணம் செ ய்து கொண்டு ள்ளார். மேலும், இந்த த ம்பதிக ளுக்கு பிறந்த கு ழந்தை தா ன் நடிகர் க வுதம் கார் த்திக் மற்றும் கயல் கார் த்திக் என்று இவ ர்கள் இ ருவரும்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed