அங்காடித் தெரு பட நடிகருக்கு இப்படி ஒரு சோ கமான நிலையா ?? என்ன நடத்ததுன்னு தெரிஞ்சா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க ..!!

த மிழ் சி னிமாவில் அங் காடி தெரு என்ற திரை ப்படத்தில் கதா நாயக னாக நடித்தவர் தான் நடிகர் மகேஷ். இவருக்கு அந்த திரைப்ப டத்தில் ஜோ டியாக நடிகை அஞ்சலி நடித்து ள்ளார் என்பது குறி ப்பிடத்த க்கது. அ ங்காடித் தெரு திரை ப்படத் திற்கு பிறகு த மிழ், தெலுங்கு என பி ஸி யாக முன்னணி நடி கையாக வும் மா றிவிட்டார் நடிகை அஞ்சலி.ஆனால், திரை ப்பட த்தின் நாயகன் மகேஷ் என்ன வானார் என்பது குறித்த எந்த த கவலும் இல் லாத நிலையில்.

சமீப த்தில் பேட் டி ஒன் றில் தனது சினிமா வா ழ்க் கை குறித்து பேசி யுள்ளார் நடிகர் மகேஷ். தே டி வந்த பல நல்ல கதை களை மி ஸ் பண்ணி ட்டேன்.நடிகர் அதர்வா நடித்த ஈட்டி திரை ப்பட த்தில் நடிக்க என்ன தான் முத ல்ல கேட் டாங்க சுந்தர பாண்டியன் திரை ப்பட த்தில் நடிகர் விஜய் சேதுபதி எனக்கு தான் வந்தது. அதன் பிறகு மாயா ண்டி குடும் பத்தார் திரை ப்பட த்தில் நடிக்க கிடைத்த வாய் ப்பை யு ம் த வ ற வி ட்டிட் டேன்.

இது போன்ற நல்ல வெற்றி பெற்ற பல திரை ப்படங்க ளை நான் மி ஸ் செய்து விட் டேன். நான் தேர்வு செய்து நடித்த எந்தப் ப டமும் ச ரி யாக வெ ற்றி பெற வி ல்லை என்று நடிகர் மகேஷ் வரு த்த த்துட ன் தெரிவி த்துள் ளார்.இது குறி த்து உங்கள் அங் காடி தெரு படை த்தி ருக்கு பிறகு. சி னிமாவில் நிலை த்து நி ற்க என்ன செய்ய வேண்டும் எப்படி கதை களைத் எடு க்க வேண்டு மென யாரும் இ ல்லை என்று வரு த்தத் துடன் கூறியு ள்ளார்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *