அச்சு அசல் நம்ம ஆச்சி மனோரமா போலவே இருக்கும் அவரது பேத்தி !! அட இந்த பிரபலமா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!பி பல முன்ன ணி நடிகை ம னோரமா தெ ன் னிந் தியத் தி ரைப்பட நடி கை ஆ வார். ந கைச்சு வைக் கதா பாத்திரங்க ளில் தன து திற னை வெ ளிப் படு த்திய இவர் 1500 திரை ப்பட ங்களு க்கு மேல் ந டித் தார். இவர் தமிழ்த் தி ரையு லகி ன ராலும், த மிழ்த் தி ரைப்ப ட ரசிக ர்க ளாலும் ‘ஆச்சி’ என அன் போடு அழை க்கப்ப ட் டார்.

இ வர் தெ ன்னி ந்தி யாவி ன் ஐந் து முதல மை ச்ச ர்களு டன் நடி த்த பெரு மை கொ ண்ட வர். கா. ந. அண் ணா துரை, மு. கரு ணா நிதி ஆ கிய இ ருவ ரும் நா டக மே டை களி ல் ம னோர மாவு டன் நடித் திரு க்கி றார்கள். த விர ம. கோ. இராம ச்ச ந்திரன் மற் றும் செ. செய ல லிதா இவ ரு டன் த மிழ் த் திரை ப்பட ங்க ளில் ந டித் திரு க்கி றார்கள். மே லும் என். டி. ராம ராவ் தெ லுங்கு பட ங் களில் இவ ரு டன் நடி த்தி ரு க்கிறார்.

மனோ ரமா 1964 ஆம் ஆ ண் டில் த னது நா டகக் கம் பெ னி யைச் சே ர்ந் த எஸ். எம். ரா ம நாத ன் என்ப வரைக் கா தலி த்துத் தி ரும ணம் புரி ந் தார். இவ ர்க ளுக்கு பூ பதி என் னும் ம ன் பி றந் தா ர். 1966 ஆம் ஆண் டில் இரா நாத னுடன் மண மு றிப்புப் பெ ற்று, சென் னை யில் தனி யாக வா ழ்ந் து வந் தார்.

ம னோ ரமா தன து 78 ஆவது அக வை யில் 2015 அ க்டோ பர் 10 அ ன்று இ ரவு 11:00 மணி யள வில் மா ர டைப் பால் செ ன் னை யில் உள் ள த னி யார் மரு த்து வம னை ஒ ன்றில் கால மா னார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *