அடக்கடவுளே பிரபல முன்னணி நடிகை தி டீ ர் ம ர ண ம் !! க த று ம் குடும்பத்தினர் .. பே ர தி ர் ச் சி யில் ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!

ப ழ ம் பெ ரு ம் ஹிந்தி நடி கை களி ல் ஒ ரு வர் தா ன் ரஜீதா கோச்சார். இவர் ‘பியா கா கர்’ மற் றும் க ங்க னா ர ணா வத் தின் ‘ம ணி கர் னி கா: தி கு யின் ஆப் ஜா ன்சி’ உள் ளிட்ட ப ல பட ங்க ளி ல் ந டி த் து இரு க் கி றா ர். ஏ ரா ள மா ன தொ லை க் கா ட்சி தொ டர்க ளி ல் நடி த்து ம் மக் களி டையே மிக வும் பி ரப ல மா னார்.

இந் நி லை யில் ர ஜீதா கோச் சா ருக்கு கடந்த சி ல மாத ங் களு க்கு மு ன்பு உ ட ல் ந லக் கு றை வு ஏற் பட் டது. கடந் த செ ப் டம் பர் 2 021 இல் ந டி கை ரா ஜீதா வுக் கு ப க் க வா தம் ஏற் ப ட் டது. மே லும் மூ ச் சு த்தி ண ற ல் மற் றும் சி று நீர க கோ ளா றும் இரு ந்த து. ம ரு த் து வம னை யி ல் தொடர் சி கி ச் சை யில் படி ப் ப டி யாக முன் னே ற் றம் அ டை ந்து வ ந்தா ர்.

இ ருப் பி னும் து ரதி ஷ் டவ ச மாக அ வ ரது உ ட ல் நி லை மோ ச ம் அ டை ந் து. இவ ரி ன் உ யி ரைக் காப் பா ற்ற டா க் டர் கள் மு டிந் த அ ளவி ல் போ ரா டி ன ர். ஆ னா லும் சி கி ச் சை ப ல னின்றி ரஜீதா கோ ச் சார் ம ர ண ம் அடைந்தார். தற் போ து அ வரு க்கு வயது 70 ஆ கி றது. ரஜீதா கோ ச் சா ரின் க ண வ ர் ராஜேஷ் கோ ச் சா ரு ம், ம க ள் கபி ஷா வும் இ ங் கி லா ந் தில் உ ள் ள னர். இ வ ர் ம ர ண ம் அ டை ந் த தை த் தொ டர் ந்து அ வ ர் க ள் த ற் போ து இ ந் தி யா திரு ம் பி உ ள்ள ன ர்.

வெ ன் டி லே ட் ட ரி ல் தீ வி ர சி கி ச் சை அ ளிக் க ப்ப ட் டு வந் த நி லை யி ல் சி கி ச் சை ப ல னி ன்றி உ யி ரி ழ ந் தா ர். அ வர து ம றை வு க் கு தி ரை யு ல கி ன ர் , ந ண் ப ர் க ள், ர சி க ர் க ள் த ங் க ள து இ ர ங் க லை த் தெ ரி வி த் து வ ரு கி ன் ற ன ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *