அடடே .. அண்ணாத்த படத்தில் அப்பத்தாவாக நடித்த இவர் ஒரு காலத்தில் ரஜினியுடன் நடித்த பிரபல நடிகையா ?? அப்போ எப்படி உள்ளார் என்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

க டந் த ஆ ண் டு தீ பாவ ளி ப ண் டி கை யை மு ன்னி ட் டு ர ஜி னி நடி ப் பில் வெ ளி யா ன ப டம் அ ண்ணா த்த. இ ந்த பட ம் கல வையா ன விம ர்ச னங் களை பெ ற் றா ம் வ சூல் ரீ தியா க ஓ ரள வு நல் ல லா ப த்தை பெ ற்று த ந்த து. இ ந் தப் பட த் தில் பெ ரி யா த் தா என் ற கதா பா த்தி ரத் தில் ந டி த்த வர் கு லப் பு லி லீ லா.

இ வர் மலை யா ள சினி மா வில் புக ழ்பெ ற்ற ந டி கை யா க தி கழ் ந் த வர் . அ தா வ து கிட் டத் தட்
ட 100க் கும் மே ற்ப ட்ட பட ங்க ளி ல் இ வர் நடி த்து ள் ளா ர். பல சின் ன த் தி ரை தொ ட ர் க ளி லும் நடி த் துள் ளா ர். மே லு ம் மரு து பட த் தில் வி ஷா லின் பாட் டி யா க இ வர் ந டித் து ரசி க ர்க ள் மத் தியில் மி கவு ம் பி ரப ல மா னார்.

இணை ய த் தில் வெ ளி யா கி வை ர லா கி வரு கி ற து. அ து மட் டு மின் றி ரஜி னி யை வி ட 3 வ யது இள மையா ன வராம் குல ப்பு லி லீலா . ஆ னா லும் அண் ணாத் த ப டத் தில் ர ஜி னியை விட மூத் த வரா க பெ ரியா ஆ த்தா க தா பா த்தி ரத் தில் நடி த்தி ரு ந் தார்.

இவ் வா று எ ந்த க தாபா த்தி ரம் கொ டுத் தா லு ம் அத ற்கு ஏற் றா ர் போ ல் தன து ந டி ப்பை கா ட் டி அ சத் தி வரு கிறா ர் குல ப்பு லி லீலா. மே லு ம் தொ ட ர்ந்து இவ ரு க்கு த மி ழ் சி னி மாவில் பட வா ய் ப்பு கி டை த்து வரு கிற து. இ தி ல் பெரு ம்பா லு ம் ஹீ ரோ க்க ளி பாட் டி கதா பா த் தி ர த் தி ல் நடி த்து வ கி ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *