பிர பல ந டிகை ராக் கி சா வந் த் ரக சிய மாக திரு ம ணம் செய் து கொ ண் ட பு கைப் பட ம் தற் போ து சமு கவலை த்த ளங்களி ல் வை ர லா கி வரு கிற து.பா லிவுட் சி னிமா வில் இரு க் கும் மு ன் னணி நடி கை களி ல் பிர பல நடிகை யா க வ லம் வருப வர் தா ன் ரா க்கி சாவ ந்த்.இ ர் சினி மா த்து றை ம ட்டுமன் றி அரசியல், நா ட்டி யக் க லைஞர், அழ குப் பது மை மற் றும்

தொலை க்கா ட்சி நிக ழ் ச்சித் தொ கு ப்பா ளர் உள் ளிட்ட துறை களி ல் அட்ட கா ச மாக பணி யாற் றி வரு கிறா ர்.மே லும் இவ ர் இந் தி த் திரை ப் பட கள் உட் ப ட, க ன் னட, மரா த்தி, தெ லுங் கு, தமி ழ் உள் ளிட் ட மொ ழி திரை ப்பட ங்க ளிலும் ந டி த்து தனி க்கெ ன ஒ ரு ர சி கர் கள் பட் டா ளத் தை யே உ ருவா க்கியு ள்ளா ர்.இத னை தொ ட ர்ந் து ரா க்கி சாவ ந்த் அடி ல் கான் துரா னி எ ன்ப வரை நீண் டக் கா லமா க காத லித் து வந் து ள் ளார்.

இந் நி லை யில், இ வர் தன் னு டை ய கா த ல ன் அ டி ல் கா ன் துரா னி யை ரக சி யமா க திரு ம ணம் செ ய்து கொ ண் டார். இத ன்போ து எ டு க் கப் பட் ட பு கை ப் ப டம் சமூ க வ லை த் த ள ப்ப க்க த் தில் ப கிர் ந் துள் ளா ர்க ள்.மே லு ம் இ ந் த பு கைப் ப டம் இரு வ ரும் பதி வு தி ரும ண ம் செய் ம் போ து எடு க்க ப்பட் டுள் ள து. இத ன் புகை ப்ப ட தை பா ர்க் கும் போ து ஒரு தி ரும ண பதி வா ளர் அலு வ லக த் தில்

இருப்பதுபோலவும் அவசர அவசரமாக திருமணம் செய்துக் கொள்வது போலவும் இருக்கிறது.இந்த புகைப்படம் சமூக வலைத்தளங்களில் அதிகமாக பகிரப்படுவதுடன் இவர்களின் திருமணத்தில் ஏதோவொரு குழப்ப நிலை இருப்பதாகவும் நெட்டிசன்கள் கருத்துக்களை பதிவிட்டு வருகிறார்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *