அடடே இவர்தான் சௌந்தர்யா ரஜினிகாந்தின் முன்னாள் கணவரா ?? ஆள் பார்க்க ஹீரோ மாதிரி இருக்காரே .. இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

தமி ழ் தி ரை யு ல கின் முன் ன ணி நடி கரா ன சூப் பர் ஸ் டார் ரஜி னி காந்த் அவ ர்களு கு இர ண் டு மக ள் கள் உள் ள னர். இவ ருடை ய இர ண்டா வது ம கள் தா ன் சௌ ந்தர் யா ரஜி னி கா த். இ வர் ஒ ரு தி ரை ப்பட கிரா பிக் டிசை னர். ‘படை யப் பா’ தி ரை ப்பட த்தின் டை ட்டில் கா ர்டு கிரா பிக் கை உரு வாக் கியது இ வர் தா ன். இ தைத் தொ ட ர்ந்து தன து அப் பாவி ன் ‘கோச் சடை யான்’ தி ரைப்பட த்தின் மூ லம் இய க்குன ரா கவும் அறிமு கமா னார்.

இவர் 2010ல் அஸ் வின் ராம் கு மார் என் ற பிசி ன ஸ்மே னை திரு மண ம் செ ய்து கொண் டார். இவர் களு க்கு 2011 இல் வே த் எ ன்ற ம கன் பி ற ந்தார். இ வர் கள் இரு வரு ம் கரு த்து வே று பாடு கார ண மாக 2016 வி வா க ர த் து பெ ற் ற னர். தன து தந் தை யின் திரை ப் பட ம் அல்லாமல் இ வர் சண் டைக் கோழி ,ம ஜா, செ ன் னை 28 , குசேல ன், சிவ காசி போ ன்ற பட ங்க ளிலும் கிரா பிக் டி சை னராக பணி யாற் றி யுள் ளார்.

சமீபத் தில் சௌ ந்தர்யா ரஜி னிகா ந்த் விசா கன் வணங் காமு டி என்ப வரை திரு மணம் செ ய்து கொ ண்டார். தற் பொ ழுது இ ந்த தம்ப திகளுக்கு அழ கான மக ன் பிற ந்துள் ளார். இந்நி லை யி ல் சௌ ந் தர் யா ரஜி னி காந் தின் மு ன்னா ள் க ண வர் அ ஸ் வின் புகை ப்படம் தற் போது இ ணை யத் தில் வெ ளி யாகி வை ரலா கி வரு கி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *