அடடே .. நடிகர் குமரிமுத்துவின் மகளா இது ?? இப்போது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரியுமா ?? இதோ நீங்களே பாருங்க ..!!

பிர பல முன்ன ணி கா மடி நடிக ரான கும ரிமு த்து தமி ழ்த் திரை ப்பட நடி கர் ஆவா ர். இ வர் தன து 30 ஆண் டுகால திரை யு லக வா ழ்க் கை யில் த மிழ், தெலு ங்கு, ம லையா ளம், கன் னட ம் உள் ளி ட் ட மொ ழி களில் ஏறத்தாழ 1000 தி ரை ப்பட ங்க ளில் நடி த் தவர். பெரு ம்பா லான திரை ப்பட ங்களி ல் நகை ச் சுவை வேட ங்க ளில் தனது ந டிப் பினை வெளிப் படுத் தினார்.

குமரி முத்து தமி ழ் த் திரை ப்பட நடி கர் ஆ வார். இவ ர் த னது 30 ஆ ண்டு கால தி ரையு லக வாழ்க் கை யில் த மி ழ், தெலு ங் கு, ம லை யாளம், கன் ன ம் உ ள்ளி ட்ட மொ ழிக ளில் ஏற த் தாழ 1000 தி ரை ப் ப டங்களில் நடி த் த வர். பெரு ம்பா லான திரை ப்ப டங் களில் நகை ச்சு வை வேட ங் ளில் தன து ந டிப் பினை வெ ளிப் படு த்தி னார்.

குமரி மு த்து தன து தொ ழில் வா ழ்க் கையில் மூ ன்று தலை மு றையா க 728 பட ங்க ளில் நடி த்தா ர். இ வர் வழ க்க மாக நகை ச் சுவை வே ட ங் களி ல் நடி த் து வர்த் த க முத் திரை சிரி ப் பால் அறி யப்ப ட்டார். இ வர் தி ரா விட முன் னேற் ற கழக ம் (திமுக) அர சியல் கட்சி யின் உ றுப்பி னராக இ ருந் தார்.

நடிகர் குமரி முத் து உ டல் நல க் கு றை வு கா ரண மாக 2016 பிப்ரவரி 29 அன்று தனது 75ஆவது வயதில் சென்னையில் கா ல மா னார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *