அடடே பிச்சைக்காரன் பட நடிகையின் கணவர் இந்த பிரபலமா ?? அட இவங்களுக்கு குழந்தை வேற இருக்கிறதா ?? இதோ வெளியான புகைப்படம் ..!!

சில நடிகைகள் ஒரு படத் தி லேயே நடித் தாலும் ர சிக ர்க ளின் இத ய சி ம்மா சன த்தில் உட்கார்ந்து விடுகிறார்கள். அப்படி ஒருவர் தான், சாட்னா. கடந்த 2016ல் வெ ளியா கி விஸ் வரூப வெற் றி பெற பி ச்சைக் காரன் படத் தில் விஜய் ஆ ண் டனி க்கு ஜோ டியாக நடி த்தார். இந்த ப்பட த்தில் இவ ரது நடிப் பு வெகு வா கப் பேச ப்பட்டது.

சாட் னாவுக்கு சொ ந் த ஊர் கே ரளம். அம் ம ணி ஆர ம் பத் தில் மலை யாள ப்பட ங்க ளில் தான் நடித்துவ ந்தா ர், 2015ல் கு ரு சுக் கிர ன் மூ லம் தமி ழு க்கு அறி மு கம் ஆனா ர். ஆனா ல் அது பெரி ய அள வில் கைகொ டுக்க வில்லை.

பிச் சைக்கா ரன் பட வெற் றிக்குப் பின் பு தமி ழில் ஏ ராள மான படவா ய்ப் புகள் வந் தாலும், பட வா ய்ப்பு களை ம றுத்த இ வ ர் வீ ட்டி ல் பார் த்து வை த்த கார்த் திக் என்பவ ரை திரும ணம் செய் துகொ ண்டார். இந்த கார்த் திக், பிச்சை க்காரன் படத்தி ன் வினி யோ கஸ்தர்க ளிலும் ஒரு வர். இ ப்போ து இ ந்த த ம்பதி க்கு ஒரு வய தில் கு ழந்தை உள் ளது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.