அடடே மணியடித்து புகையை கக்கும் அதிசய பறவை !! இணையத்தில் வெளியான வீடியோவை பார்த்து வியப்பில் ஆழ் ந்த நெட்டிசன்கள் ..!!

பற வை ஒன் று த னது வா யிலி ருந் து பு கை யை கக் கும் வீடி யோ இணை ய த்தில் ப டு வை ரலா கி வ ரு ன் றது. காட் டுயிர் புகை ப் படக் க லைஞ ர் எப் போ தும் அரி தான விஷய ங் களை ப டம் பி டி த்து போ டு வார். அந்த வ கை யில் புகை ப்பட கலை ஞர் ஒ ரு வர் ஒ ரு ப றவை யை படம் பிடித் துள் ளார், அந்த பற வை செ ய்யும் செ யல் தான் இணை ய த்தில் படு வைர லாகி வரு கின் றது.

ஆன ந்த் ரூபன க்கு டியின் என்ப வர் த னது டி வி ட்டர் பக்க த்தி ல் இ ந்த வீ டியோ வை வெ ளியி ட் டு ள்ளார். அ தில் ஒ ரு வெள் ளை பற வை ப ச்சை நிற பழு த் துடன் க த் தியது. இறு தியாக அ தன் வாயி லிரு ந்து பு கை வருகி றது. இதை கா ணும் போ து அ ந்த பற வை பு கை ப்பிடி ப்பது போல் இருந் தது . இந்த வீ டியோ தான் ப லரை யும் தற் போது ஆ ச்சி ரி யத்தில் ஆழ் த் தியு ள்ளது.

இ ந்த பற வை வெற் று தொண் டை பெல் பேர்ட் என் று அடை யாளம் கா ணப்ப டுவ து. இது பேசி னி ல் உ ள்ள ஒ ரு பற வை. இ தன் ச த்த ம் ம ணி அடி ப்ப து போ ல் இருப் பதா ல் இந் த பெ யர் பெ ற் றதா க கூறப் படு கின் றது. இ ந்த வீ டியோ அ திக பார் வையா ளர்க ளை பெற் றதோ டு ப லரா லும் பகி ர ப்பட்டு வரு கி ன்றது. ஏற் க னவே கட ந் த மாதம் கு ழந் தைகள் வி ளை யா டும் சத் தத் தை பிர திப லி க்கும் ஒ ரு போ வ ர் பேர்ட் (Bowerbird) வீ டி யோ இணை யத்தில் ப ரவி யது குறி ப்பி டத்த க்கது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed