அடேங்கப்பா அச்சு அசல் நஸ்ரியா போலவே இருக்கும் விஜய்சேதுபதி மகள் !! முதன் முறையாக தன் மகளின் புகைப்படத்தை வெளியிட்ட விஜய் சேதுபதி .. இதோ ..!!

பிரபல நடி கர் வி ஜய் சேதுபதி தமிழ் நாட்டை சே ர்ந்த திரை ப்பட நடி கர், தயா ரிப்பா ளர், பாட கர், நிகழ் ச்சி தொ குப் பாளர் மற் றும் பாட லாசி ரியர் ஆ வார். இ வர் தெ ன்மே ற்கு பரு வக் காற்று, பீட் சா, நடு வுல கொஞ் சம் பக் கத்த கா ணோ ம், நா னும் ரௌ டி தா ன், சேது பதி, 96 போ ன்ற ப ல தி ரைப் படங் களில் நடி த்த தன் மூலம் பரவ லாக அ றியப் படும் நடி கர் ஆ வார்.

இவர் இர ண்டு தென் னிந் திய பிலி ம்பேர் விரு துகள் ம றும் மூ ன்று விஜ ய் விருது கள் உட்ப ட ப ல விருது களை வென்று ளார்.இய க்கு நர் செல்வரா கவன் பு துப்பே ட்டை படத் துக்கு தி றன் தே ர்வு வைத் ததில் கலந்து கொ ண்டு தனு சுக்கு நண்ப னாக ந டிக்கும் வா ய்ப்பை பெற் றார்.2017 ஆம் ஆண் டு ந டிகர் மாதவ னுடன் இ ணைந்து விக் ரம் வே தா எ ன்ற பரப ரப் பூட்டும்

திரை ப்பட த்தில் நடி த்துள் ளார் இந் த திரை ப்ப டம் இருவ ருக் கும் வெ ற்றித் திரை ப்ப டமா க அமை ந்தது.96 என்ற திரை ப் பட த்தில் இவ ருக்கு ஜோடி யாக ந டிகை தி ரிசா நடி த் துள் ளார். இந் த திரை ப்படம் மிகப் பெரி ய வெற்றி யை யும் வர வே ட்பை யும் பெற் ற .2019 ஆம் ஆ ண்டு சா ய் ரா நரசி ம்ம ரெட்டி என் ற தெ லுங்கு திரை ப்பட த்தில் நடி த்துள் ளார். இ துவே இவ ரின் மு தல் தெலுங் கு திரை ப்ப டமாகும்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *