அடேங்கப்பா சினிமாவில் நடித்ததும் என்ன இப்படி மாறிட்டாங்க? ? கோலிசோட பட நடிகையா இது ?? என்று வாயை பொலந்தா ரசிகர்கள்

இயக் கு னர் விஜய் மில் டன் இய க்கத் தில் வெ ளி யான கோலி சோ டா திரை ப்ப டத்தில் ஹீரோ யி னாக நடி த்த நடி கை சாந் தினி தற் போது எ ப்படி இ ருக் கிறார் எ ன்ற பு கை ப்படங்கள் இ ணை யத்தில் வை ரலா கி வருகிற து.கடந்த 19 96ஆ ம் ஆண்டு நவ ம்ப ர் மாதம் 11ம் தேதி செ ன்னை யில் பி ற ந்த இவ ர் படித் து வள ர்ந்தது எல்லாம் செ ன்னை யில் தான். சென்னை யிலேயே பள் ளி மற்றும் க ல் லூரிப் ப டிப்பை

முடி த்த இவ ர் இயக் குன ர் வி ஜய் மில்ட ன் இய க்கும் கோ லிசோ டா படத் தில் நடி க்க வா ய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு சு வாரசி யமான ச ம்பவம் .மாட்டுக்கு நான் அடி மை’ என்ற பட த்தில் ஹீ ரோயி னாக ந டி க்கிறார். இந்த பட த்தில் புது முக ஹூரோ ராசன் மற் றும் மற் றொ ரு ஹீ ரோ யி னாக சௌ ந் தர்யாநடிக்கி ன்றனர். இந் த படத் தை பி.கே. இ ளை யகுமார் இய க்குகி றார். இந் த படத் தை பற்றி

வர் கூறு கை யில், ‘ஒரு மா ட் டினை மைய படுத் தி எடுக் கப்பட் ட கதை . பல ஆண் டுகளு க்கு பி றகு ஒ ரு பட த்தில் மாடு நடித் திரு க்கி றதுமாடு நல்லா இ ருந்தா த்தான் வி வசா யம் ந ல்லா இருக் கு ம், விவ சா யம் நல் லா இ ருந் தாத்தா ன் நாடு ந ல்லா இருக் கு ம் எ ன்கிற கருத் தை வலி யு றுத்து ம் பட ம்’ என
தெரி வித் துள்ளா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *