அடேங்கப்பா சும்மா அழகுல தேவதையே மிஞ்சிருவாங்க போலயே !! நடிகர் உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு இவ்வளவு பெரிய மகள் இருக்காங்களா என்று வியந்து போன ரசிகர்கள் ..!!!

பிர பல மு ன் னணி ந டி கர் பிர ப ல அ ர சி ய ல் வா தி யும் ஆ னா உ த யநி தி ஸ் டா லி ன் எ ன் பவ ர் ஒ ரு த மி ழ் த் தி ரை ப் பட ந டிக ரு ம், த யா ரி ப் பா ள ரும் அ ரசி ய ல் வா தியு ம் ம ற் று ம் தி மு க இ ளை ஞ ர் அ ணி செ ய லா ளரு ம் த மி ழ க அ ர சி ன் இ ளை ஞர் ந ல ன் ம ற் று ம் வி ளை யா ட் டு

மே ம் பா ட் டு த் து றை அ மை ச் ச ரு ம் ஆ வ ர் . இ வ ர் இ ரெ ட் செ ய ன் டு மூ வி சு தி ரை ப் ப ட த் த யா ரி ப் பு நி று வ ன த் தை ச் சொ ந் த மா க க் கொ ண் டு ள் ளா ர்.உ த ய நி தி ஸ் டா லி ன் த மி ழ் நா ட் டி ன் மு ன் னா ள் மு த ல மை ச் ச ரா ன மு. க ரு ணா நி தி யி ன் பே ர னு ம்

இ ப் போ தை ய ம தி ப் பு க் கு ரி ய மா ண் பு மி கு மு த ல் ரா ன மு. க. ஸ் டா லினி ன் மக னும் ஆ வா ர்.இ வர் கி ருத் தி கா என் ப வ ரைத் தி ரு ம ண ம் செ ய்து ள்ளா ர்.விஜ ய், தி ரி ஷா நடி த்த கு ருவி எனு ம் தி ரைப் படம் உ த யநி ஸ் டா லி னி ன் தயா ரிப் பில் வெளி வந் த மு தல் திரை ப் படமா கும்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.