அடேங்கப்பா நடிகை அசினின் மகளா இது !! பார்க்க அ ச்சு அச லாக அம்மாவை போலவே இருக்காங்களே !! இதோ வை ரலாகும் புகைப் படம் ..!!!

பிரபல முன்ன ணி நடி கையா ன அசி ன் கேர ள மாநி லத் தைச் சேர் ந்த ஓ ர் இ ந்திய நடி கை யும், பயி ற்சி பெ ற் ற பரத நா ட் டியக் க லைஞர் ஆ வார். 2 001 ஆம் ஆ ண் டில் வெ ளியா ன சத் யன் அந் திக் கா ன் நரே ந்தி ன் மக ன் ஜெ யகா ந்த ன் வகா என்ற மலை யா ளத் திரை ப்பட த்தின் மூலம் தி ரை யுல கில் அறி முகமா னா ர்.

2001 ஆம் ஆ ண்டில் வெ ளியா ன சத் யன் அந் திக் காடி ன் நரே ந்திர ன் மக ன் ஜெ யகாந் தன் வகா என்ற ம லை யாளத் தி ரைப்ப டத்தின் மூ லம் திரை யுல கில் அறிமுக மானார்.அத னையடுத்து இவர் ந டித்த, ல ட்சுமி நர சிம் மா மற் றும் கர் சனா ஆ கிய இர ண்டு தெ லுங்கு திரை ப் படங் களும், வெற் றிப் பட ங் ளா க அ மை ந்ததோடு

தெ லுங் கு திரை யுல கில் ஒ ரு முன் ன ணி நடி கை யா க இவ ரது இட த் தை வ லுப்ப டுத்தி யது.த மிழ் மொ ழியி ல் அசி னின் மு தல் ப ம் எம்.கும ன் சன் ஆஃப் மகா லட்சு மி, இதில் இ வர் ஜெ யம் ரவி க்கு இ ணை யாக ந டித் தார். இ து அம் மா நன் னா ஓ தமி ழா அம் மயி பட த் தின் தழு வல் திரை ப்ப டமா கும்.

மைக் ரோ மேக்ஸ் நிறு வ ன த்தின் இ ணை நி று வனர் ரா குல் சர் மா என் பவ ரைக் காத ல் திரு மண ம் செ ய்துக் கொ ண்டார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *