அடேங்கப்பா மீசையெல்லாம் வளர்ந்து பெரிய ஆளாக்கிட்டாரே !! அப்பா படத்தில் வந்த குட்டி எப்படி உள்ளார் என்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

பிரப ல நடி க ரும் இய க்கு னரு மான சமுத் தி ரக்கனி ந டிப் பில் வெ ளி யான அ ப்பா திரை ப்பட த்தில் குழந் தை நட்ச த்தி ரமாக நடி த்த வர் நடி கர் நசா த். இவ ரு டைய சமீப த்திய பு கைப் படங் கள் இ ணை யத்தில் வை ர லா கி வ ருகி றது.அ ப்படி யா ன பட ங்க ளுக்கு ரசி கர் கள் வ ரவேற் பு கொ டு த்துக் கொ ண்டு தா ன் இரு க்கி றார் கள். அந் த வ கையி ல் நடி கர் சமு த்தி ரக னி ந டிப் பில் வெ ளியா ன

அப் பா தி ரை ப்ப டம் ப ள் ளி மா வர்க ள் ம ற் றும் வா ழ்வி யல் மு றை கள் அவ ர் க ளை சுற் றி இருக் கும் நெரு க் கடி கள் அ வர் மீ து கொ டுக் கப் படும் அழு த்த ங்க ள் அத னா ல் ஏற்ப டும் வி ளை வுகள் உள் ளி ட்ட ய தார் த்த உ ண் மைக ளை அட க்கி ஒரு திரை ப் பட மாக வெ ளியா ன து.இ வர் 1999 ஆம் ஆண் டு சென் னை, தமி ழ்நா ட்டில் பிற ந் தார்சமு த்திர கனி இய க்கி ய மற் றும் த யாரி த்த ஜே.விக்னே ஷு டன் இ ணைந் து

“அப் பா” எ ன்ற த மிழ் பட த் தில் நசா த் அறி முகமா னார்.இ த னை தொ ட ர்ந்து இ து போ ன்ற திரை ப்ப டம் பல ரும் தயா ரி த்து வ ந்த நி லையி ல் அ னை த்துமே மி க வும் தோ ல் வி யை ம ட்டு மே சந்தி த்தது அ னால் நம து நடி கர் சமு த்திரக் கனி இது போ ன்ற க தையா எடு த்தா ல் ம ட்டும் பட ம் வேற லெ வல் பட மாக இரு க்கி றது.ராகவ், தம்பி ரா மை யா, கே ப்ரி யெ ல்லா சா ர்ல்டன் மற் றும் யுவா லட் சுமி போ ன்ற பிரபல

நடிகர் கள் நடிகை களு டன் நடி த்தார்.கோ லான் ஜி ம ற்றும் அப் பா போன் ற சில பிர பல மான படங்க ளில் தோ ன்றி யுள்ளார். பல பட ங்க ளில் அவர து நடிப் பு குறிப் பாக 2016 ஆம் ஆண் டின் சிறந்த படங் களி ல் ஒ ன் றான “அப்பா” இல் பா ரா ட்டப்ப ட்டது.ரா ஜி, நைனா சர்வார் மற்று ம் சங்கவி ஆ கியோ ருட ன் “கோலா ஜி” ப ட த்தில் நா சாத் போ ன்ற அக் கால த்தின் சில சி றந்த பெய ர்களுட ன் பணி யாற் றினா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *