அட அக்கா தங்கை இரண்டு பேரையும் திருமணம் செய்துக் கொண்ட முன்னணி நடிகர் .. அந்த நடிகர் இவரா ?? இதோ நீங்களே பாருங்க யாருனு.!!

சி னிமா உ லகில் பி ரபல நடிக ராக திக ழ்ந்து வ ருபவர் தான் நடிகர் கார்த்திக். இவர் ஆர ம்ப கால த்தில் இருந்து இன்று வரை திரை ப்படம் நடித்து வருகி ன்றார். இவரு க்கென்று ஒரு த னி ர சிகர் பட்டா ளமே இரு க்கிறது.மேலும், பிரபல நடிகர் முத் துராமனின் மக ன் தான் நடிகர் கார்த்திக். இவர் நடிகர் மட் டுமல் லாமல் ஒரு பி ரபல அ ரசிய ல்வாதி யும் ஆவார். சி னிமா

உ லகில் ஒரு சில நடிக ர்கள் திரை ப்படம் நன் றாக நடித்து வெ ற்றி பெ ற்று இரு க்கலாம். ஒரு சிலர் கருதி னாலும் கூட இரு க்கலாம்.அந்த வ கையில் ஒரு சில ர்கள் ஒருவ ரின் நடி ப்பத ற்காக ம ட்டும் திரை க்கு செ ன்று பட த்தை பார் க்கும் வ கையில் நடிகர் கார்த்திக் ஒருவர். அந்த வ யதில் தன் னுடைய நகை ச்சுவை நடி ப்பால் ம க்களை கவ ர்ந்தவ ர் நடிகர் நவரச நாயகன் கார்த்திக். இவர் த மிழ் சி னிமா உ லகில் அ லைகள்

ஓ ய்வதி ல்லை என்ற ஒரு திரை ப்பட த்தின் மூ லமாக நடிக ராகி உள் ளார்.இவர் த மிழ் சி னிமாவி ல் மட் டுமல் லாமல் தெ லுங்கு மொழி திரை ப்பட ங்களில் நடித்து வந்து ள்ளார். அத ன் பிறகு கிழ க்கு வாசல், கோபு ர வாசலிலே, அமர ன் போன்ற ஏரா ளமான திரை ப்பட ங்களில் இவர் நடித்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பி டத்தக்கது. மேலும், நடிகர் கார்த்திக் குண ச்சித்திரம் மற்றும் வி ல்ல ன் வேட ங்களி லும் நடித்து ள்ளார்.

இந்த ரசிகர் ம த்தியில் நவரச நா யகன் என்று அழை க்கப்ப டும் நடிகர் கார்த்திக் 1988 ஆம் ஆண்டு நடிகை ராகி னியை தி ரும ணம் செ ய்து கொண்டு ள்ளார். மேலும், இந்த த ம்பதிக ளுக்கு பிறந்த கு ழந்தை தா ன் நடிகர் க வுதம் கார் த்திக் மற்றும் கயல் கார் த்திக் என்று இவ ர்கள் இ ருவரும்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *