அட.. இந்த பிரபலம் தான் நடிகர் சமுத்திரக்கனியின் மகளா ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

தமிழ் சினி மாவில் தன க்கெ ன ஒ ரு த னி ரசி கர் ப ட்டா ளத் தை கொண் டிருப் ப வர் நடிகரும் இய க்கு ன ருமா ன சமு த் திரக் கனி அ வர் கள். இவ ரு டைய திரை ப் படங் கள் ச மூக அக் கறை கொ ண்ட கரு த்து க்க ளை கொ ண்ட ப ட மாக தா ன் இரு க்கும். இ வர் தமி ழை தா ண்டி தெ லு ங்கு, ம லை யா ளம் மற் றும் கன் னட தி ரைப் பட ங்க ளிலும் பணி யா ற்றி வரு கிறார்.

2003 ஆம் ஆ ண்டு ‘உன் னை சர ண டைந் தேன்’ என் ற திரை ப்பட த்தி ன் மூல ம் க தை ஆசி ரிய ராக பணி யா ற்றி சினி மாவில் அ றிமு கமா னார். இ வர் த னது முதல் பட த்தி லே யே ‘தமி ழக அர சின் சிற ந் த க தை ஆசிரி யரு க்கா ன விரு தை’ பெ ற்றா ர். த ற்பொ ழுது 46 வய தா கும் சமு த்திர க்க னி இ யக் குனர் பால ச்சந் தி ரன் அவ ர்க ளி டம் துணை இயக் குன ராக பணி யா ற்றி னார்.

இதை தொட ர்ந்து இவ ர் நா டோடி கள், போ ராளி, நிமிர் ந்து நி ல், அப் பா, நா டோ டிகள் 2 என 10 திரை ப்பட ங்க ளுக்கும் மே ல் இய க்கி யுள் ளார். மக்க ளுக் குத் தான் சொ ல்ல நி னை க்கும் கரு த்து க்களை தர மான படங் கள் தெ ரிவி த்துக் கொண் டு வரு கிறார். இயக் கத் தையும் தா ண்டி பல் வேறு பட ங்க ளில் வில் லன், ஹீ ரோ என த னது நடி ப்பு திற மை யை வெ ளிப்ப டுத்தி வரு கிறார்.

நடி கரும் இயக் குனரு மான சமு த்திர க்கனி ஜெ யல ட்சுமி என் பவ ரை திரு ம ணம் செய் து கொண்டா ர். இவர் களு க்கு ஒரு மக னும், மக ளும் உள் ளன ர். தற் பொழு து நடி கர் சமு த்திர க்க னியின் ம களி ன் புகை ப்ப டம் இணை ய த்தி ல் வெ ளி யாகி வை ர லாகி வருகி றது.

இ தோ ச மூக இ ணைய தளத் தில் வெ ளி யான நடி கரும் இய க்கு னரு மான சமுத் திரக்க னி மக ளின் புகை ப்ப டம் இ தோ ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *