அட கடவுளே அண்ணாத்த பட நடிகைக்கு மாமனாரால் நடந்திருக்கும் பரி தா பமா ன நிலை ?? மாமனார் செய்யும் வேலையா இது ? இதோ வை ர லாகும் வீடியோ ..!!
ஆ னால் இது நாள் வ ரைக் கும் சினி மாவில் மட் டும் தான் நடி கை க ளுக்கு என்று ஒரு தனி சுதந் திரம் இ ல்லாமல் னது எ ன்றால் இப் போது அவ ர்க ளின் வீட் டி ல் கூட சரி யாக சுத ந் திரம் கி டை க்காமல் போய்வி ட்டது.தற் போது வரை தமி ழ் தி ரைப் படத்தில் நடி க்கும் ந டிகை கள் பல ருமே தன்னு டைய குடும் பத்தில் என் ன நட ந்த லுமே எ ந்த ஒரு வி ஷய த்தை யும் வெளி யில் சொ ல் லாமல் தான் இரு ந்து வரு கிறா ர்கள்,தற்போது தமிழ் திரை ப் படத் தில் ஒரு பிரப மா ன நடி கை தா ன் நடி கை சிவர ஞ்ச னா நடி கை

சிவ ரஞ் சனா தமி ழ் திரைப் பட த்தில் த ற் போது வ ரை அனை த்து முன்ன ணி நடி கர் களு டனும் நடி த்து தன க்கென ஒரு தனி இடத் தை பிடி த்த நடி கை ஆ வார், நடி சிவ ரஞ் சனா நடி கர் சூர் யா நடி த்த எத ற்கும் து ணி ந்தவன் பட த்தில் ந டிப் பதற்கு முன் னரே நடி கர் மற் றும் சூப் பர் ஸ்டார் ரஜி னி கா ந்த் நடித்த அ ண்ணா த் த திரை ப்ப டத்தில் ஒரு முக் கிய கதா ப் பாத் திரத்தில் நடி த்து தன க்கெ ன ஒரு த னி இட த்தை பிடி த்தா ர் நடி கை சிவர ஞ் சனா,நடி கர் ரஜி னி இ றுதியா க நடி த்த பட ம் என்றா ல் அது அண் ணாத்த என் ற தி ரைப்ப ம்

இதை பற் றி பேசிய சிவ ரஞ்சனா தன் கணவரின் அப்பா சரவ ணவேல் தான் ஒரு நடிகை என்பதான் எல்லாத்தையும் பொருத்துக் கொ ல்வேன் என்று நினைத்து அந்த மாதிரியான செய களை செய்தாராம்,சில நேரங்களில் அவர் வயதுக்கு தகு ந்த செய லை செய்ய வில்லையாம்.இ ந்த நிலை யில், நான் அவரை கேட்டேன். ஆ னால், என் னை உ ரு ட்டுக் க ட் டையால் மாமனார் மற்றும் மாமி யார் இரு வரும் சேர்ந்து என்னை செய் யக்கூ டாது எல் லாம் செய்து தான் என க்கு இப் படி முக த்தில் எல்லா ம் ஏற்ப்பட் டுள்ளது.

ஆனால் தற் போ து இருக் கும் கா ல த்தில் பல ருமே த ன் மா னா பெற்ற அம்மா அப்பா போல பார்த்து வ ருகி றார் கள் மரு மகள் கள், ஆ னால் தன் வீட் டில் த னது கண வ ரின் அப்பா மற்றும் அம்மா இருவரும் சேர்ந்து தன்னை உ ருட்டு க ட்டை யா ல் முக ம் முழு வது மே மொ த்த மாக இப்ப டி செ ய்தா ர்கள். கா வ ல் நி லை யத் தில் கூட கூறினே ன் என் றார் நடி கை சிவர சனா. வ ழக்கு பதிவு செய் துள்ள போ லீ சார் இந்த ஒ ரு செயல் குறி த்து வி சா ர ணை ந டத்தி வருகி ன்றனர். வெளிநாட் டில் இருந்த வந்த நாத்த னார் ஆரத் தியும் இதில் தொடர்பு எனக் ரஞ்சனா கூறியுள்ளார்.

இ தை தொ டர்து தன் மா மியார் மற் றும் மாம னாரே இப்படி செ ய்யும் போது அ ந்த வீட் டில் எ தற்கு வசித்து வரிங்க என் று கே ட்டார் கள் அப் போது நா ன் தா ன் எந் த செயலு மே செய்ய வில் லை அப் படி இருக் கும்போ து நா ன் எத ற்கு வீட் டை விட்டு செல் வேன் எதுவாக இரு தாலும் தைரி யமாக சந்தி ப்பேன் என்று கூறி னார் சிவரஞ் சனா.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *