அட கடவுளே .. அரண்மனை போல் வீடு இருக்கும் போதே ரயில் நிலையத்தில் படுத்து தூங்கும் பிரபல நடிகர் !! இந்த நடிகருக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா என்று பேர திர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!!

தமி ழ் தி ரைப் ப டத் தில் கள் ளழ கர் மற் றும் நெ ஞ்சி னி லே என் ற திரை ப்ப டத் தி ன் மூல மாக மக் களுக் கு அறி முக மான வர் தான் ந டி கர் சோனு சூட். அத ன் பி றகு ஹே ண் ட்ஸ் அ ப் என் ற தெலு ங்கு பட த்தில் எதி ரியா க தோன் றி னார். 2000 இல். 2001 இல், அவர் மஜுனு வில் தோ ன்றி னார். பின் னர் அ வர் 2002 இல் பகத் சிங் காக ஷஹீத்-இ-ஆஸாமுட ன் ஹி ந்தித் திரை ப் படங் களில் நடி க்கத் தொட ங்கி னார். சூத் 2004 இல் மணி ரத்னத் தின் யு வா மற் றும் 2005 இல் ஆஷி க் ப னாயா ஆப் னே ஆகி யவற் றில் அபி ஷேக் பச்ச னின் சகோ தர னாக அங் கீகா ரம் பெற் றார்.

ஆ 2006 இல், அவர் மீண் டும் அசோ க் கில் எதி ரியா க நடி த்தா ர். இது சரா சரி வ சூல், ஆ னால் இப் போது அவர் தெலு ங்கு பட ங்க ளில் பி ரபல மா கிவிட் டார்.2009ல் அரு ந்த தியில் பசு பதி யாக நடி த்தா ர். அரு ந் ததி ன் டோ லிவுட் வெளியீ ட்டை த் தொ டர் ந்து, அசு தோ ஷ் கோ வா ரிகர் இய க்கிய ஜோ தா அக் ப ர் என்ற இ ந் திய கா வியத் திரை ப்ப டத்தில் ரா ஜ்கு மார் சு ஜாமா ல் வே டத் தில் நடி த்தார். 2009 ஆம் ஆ ண்டி ன் பிற் பகு தியில், அவர் மற் றொரு தெலு ங்கு தி ரைப்ப டமான ஏக் நிர ஞ்ச னில் நடி த் தார், அதி ல் அ வர் மீண் டும் வி ல்ல னாக நடி த் தார்.

2010 இல், சல் மான் கா னுடன் இணை ந் து நடி த்த அ பின வ் கா ஷ் யப் பின் த பாங் கில் அ வர் மு ன்ன ணி எதி ரி யாக ந டி த்தா ர்.சு தீப், வி ஷ்ணு வர் தனா உட ன் அ வர து க ன் னட அறி முகம், தற் போது வரை பல ஏ ழை மக்களு க்கு கேட் டு கே ள்வி இ ல்லா ம ல் உத வி செய் து கொ டுத்த வர் தா ன் நடி கர் சோ னு சூட்.இ துநாள் வ ரை க்கும் ஒரு நடி கைக் கு மட் டுமே ரசி க ர்கள் சி லை வை த்து ள்ளா ர்கள்.ஆ னா ல் தற்போது மக் கள் பல ரும் சே ர்ந்து நடி கர் சோ னு சூ ட்டுக்கு ஒ ரு பிரம் மா ண்ட மான சி லையை வைத் துள் ளா ர்கள். தற் போ தும் அவ ரது வீடு தே டி உத வி கே ட்க ப ரும் செல் கிறார் கள். அவ ரு ம் தொட ர் ந்து உத விகளை செய் து வரு கிறார்.

நடி கர் சோ னு சூ ட் எப் போ துமே த ன் னை மற் ற நடிக ர்க ளை போ ல இ ல் லாம ல் எப் போ துமே மாரு படுத்டி கா ட்டி வ ருவ தில் எப் போ துமே ஒ ரு குறி க்கோ ள் வை த்துள் ளார். அவர் கூலா க ரயி ல் நிலை ய த்தில் படு த்தி ருந்து அ தன் பி ன் லோ க்கல் ர யில் ஏ றி வீ ட்டு க்கு செ ன்று இரு க் கிறா ர். ர யில் நிலை ய குழா யில் த ண்ணீ ர் குடித் த அ வர் ரயி லில் ஏ றி செ ன்ற போது அவ ருடன் போட்டோ எடு க்க பல ரும் வ ந்திரு க்கி றார்க ள்.அவர் க ளு டன் பொ றுமை யா க அ வர் செ ல்பி எடு த்து க்கொ ண்டிரு க்கி றார். இந்த வீடி யோ தற் போது இ ணை யத் தில் வை ரல் ஆ கி வரு கி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *