அட கடவுளே .. என்ன டா படம் இது ?? மீண்டும் சொத ப்பிவி ட்டாரா விஜய் ?? வாரிசு படத்தின் ரிசல்டை பார்த்து க டு ம் அதி ர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!!

என்ன விஜ ய் நடி த்து இ ன்று வெ ளிவ ந்து ள்ள வாரிசு தி ரைப் படம் ரசி க ர்கள் மத் யில் மாபெ ரும் எதி ர்பார்ப் பில் இருந் த து.வெ றித்த னமா க அதி காலை 4 மணி கா ட்சியை பார்க்க காத்துக் கொண் டிருந் த விஜய் ரசி க ர்களு க்கு முழு திரு ப்தி யை வா ரிசு படம் தவ றவி ல்லை என தெரி யவ துள் ளது.

ஆ ம் ஆ க்ஷன், செண் டிமெ ண்ட், ந கைச்சு வை என அ னை த் தும் இ ருந் தா லும் எ தோ ஒ ரு விஷ யத் தில் இது விஜ ய் படம் இ ல் லை என ரசிக ர்கள் கூ றி வரு கிறா ர்க ள்.ஏற் க னவே கட ந்த ஆ ண்டு வெ ளிவந் த பீஸ்ட் திரை ப்ப டம் ரசி க க ளை ஏ மா ற் றம டைய செய் தி ருந்த நி லை யில், தற் போ து மீ ண் டும் வாரிசு அ தையே செய் துவி ட்ட தா என கேள் வி எழு ந்து ள்ளது.

பொறு த்தி ருந்து பா ர்ப் போம் வ ரும் நா ட்க ளில் கு டும்ப ரசிக ர் கள் மத் தியி ல் வா ரிசு எந் த அ ளவி ற்கு வர வேற் பை பெ றப் போ கிறது எ ன்று..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *