அட கடவுளே கடு ம் விபத் தில் சிக் கிய ஆல்யா மானசா !! தற்போது எப்படி உள்ளார் என்று தெரியுமா ?? இதோ புகைப்படத்தை பார்த்து அ திர் ச்சி யில் ரசிகர்கள்..!!பிர பல சீரி யல் ஆ ல்யா மா னசா தமி ழ் தி ரை யுலக சின் ன த்திரை நடிகை மற் று ம் வடிவ ழகி ஆவா ர். இவர் பி ரபல தனி யார் தொ லைக் காட்சி ஒ ன்றி ல்ஒ ளிபரப் பான “ராஜா ராணி” எ ன் னும் சின்ன த் திரை தொ டரில் ந டித்து திரை யு லகில் ஒரு நடி கை யாக அறி முக மானவ ர்.விஜ ய் தொ லை க்காட் சியில் ஒளி பரப் பான “ராஜா ரா ணி ” தொட ரில் ந டி த்து த மிழ் திரை யு லகில் அறி முக மான வை இவர், இ ந்த தொ டரின்வெ ற்றி யின் மூ லம் தமிழ் தி ரையு லகில் பிர பல மாகி யு ள்ளார்.

இந்த தம்பதி களு க்கு ஒ ரு பெ ண் மற் றும் ஒ ரு ஆண் என இர ண்டு குழந் தை ள் இருக் கி ன்றது. இந் நிலை யில் த ற் போது வி ஜய் டிவி யிலி ருந்து சன் டிவி க்கு மாறி ய இவ ர், அதில் இ னியா எ ன்ற நாட கத் தில் நடித் து வருகி ன்றா ர்.இந் நிலை யில் த து கா லில் கட் டு போ ட்டு இரு க்கு ம் காட்சி யி னை த னது இன் ஸ்டா ஸ் டோரி யில் வெ ளியி ட்டு ள் ளார்.

ஆல் யா மா னசா எந் த நே ரமு ம் து ருது ருவெ ன இருக் கும் நி லை யில் இ ருக்கு எவ் வாறு இப்ப டி வி ப த் து ஏற் பட் டுள் ளது என் ற கே ள்வி யினை ர சிகர்க ள் மு ன் வைக் கின் றனர்.ஆ ம் ஆ ல்யா த ன க்கு வி ப த்து ஏற் பட்டு காலி ல் க ட்டு போட்டு ள்ள தை மட்டு மே கா ட்டி யுள்ள நி லையில், விப த்தி ற்கான காரண த் தினை அவர் கூற வில் லை என் பது கு றிப் பிடத் தக் கது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *