அட கடவுளே கேப்டன் விஜயகாந்தை நம்பி மொத்த சொத்தையும் இழ ந்த முன்னணி நடிகை .. இவங்களுக்கு இப்படி ஒரு சோ க மான நிலையா .. அந்த நடிகை யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

பிரபல முன்னணி நடிகர் கேப்டன் விஜயகாந்த் ஒரு இந்திய அரசியல்வாதி மற்றும் தமிழ் சினிமாவில் முக்கியமாக பணியாற்றிய முன்னாள் நடிகர் ஆவார். 2011 முதல் 2016 வரை தமிழக சட்டப்பேரவை எதிர்க்கட்சித் தலைவராக இருந்தார். 2011 ஆம் ஆண்டு முதல் 2016 ஆம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாடு சட்ட மன்ற உறுப்பினராகவும், எதிர்க்கட்சித் தலைவராகவும் இருந்தார்.

பல உத விகளை செய்தி ருக்கி றார் . இவ ரால் பல நடிக ர்கள் தற் போது தமிழ் சினி மாவில் நல்ல நிலை யில் இருக் கிறார் கள் . இப் படி அனை வரு க்கும் நல் லதை மட்டு மே செய்து வந்த கேப் டன் விஜய காந்த் அவர்க ளால் ஒரே ஒரு நடிகை மட்டும் இவ ரால் பெ ரும் நஷ் டத்தை சந்தி த்திரு க்கிறா ர் . இதை யாரா லும் நம்ப கூட முடி யாது ஏனெ ன்றால் விஜய காந்த்

அனை வரு க்கும் உதவி செய் தே பழகி யவர் . ஆனால் இவ ரால் அவர் நடிகை நஷ் டம் அடை ந்திருக்கி றார் என்று சொன் னால் யாரும் நம்ப மா ட்டா ர்கள். ஆனால் அது உண்மை தான் . அந்த நடிகை வேறு யாருமி ல்லை விஜ யகாந்த் உடன் காவியத் தலை வன் உள் ளிட்ட பல திரைப் படங் களில் நடி த்த நடிகை பானுப்பி ரியா தான் . 80 காலக ட்ட த்தில் முன் னணி நடிகை யாக வலம் வந்த வர்இவர் இவரு க்கு விஜய காந்த் என் றால் மிக வும் பிடிக் குமாம் . அத னால் அவ ரை

வை த்து ஒரு படத் தை தயா ரிக்க வேண் டும் என்று அவரி டம் கேட் டிருக்கி றார் . அவரு ம் சம்மத ம் தெ ரிவித் திருக் கிறார் . இத னால் அவர் விஜய காந்தை கதாநா யக னாக வை த்து ஒரு பட த்தை தயா ரித்து இருக் கிறார் . ஆனால் சில கார ணங்க ளால் அந்த படம் வெளிவ ராமல்போய் விட்ட தாம் . இத னால் அவர் மிகப் பெரிய நஷ்டத் தை சந்தித் திருக்கி றார் . அத னால்

ன் அந்த கடனை அடை த்து இ ருக்கி றார் . அதன் பின் பெரிய திரை யில் வாய்ப் புகள் இழ ந்து சின்னத் திரை பக் கம் கவ னத்தை வைத் தார் . சில சின்ன த்திரை சீரியல் களில் நடித்திரு க்கி றார் . தற் போது அம்மா கே ரக்ட ர்களில்நடி த்து வரும் பானு பிரியா இப்படி ஒரு நஷ் டத்தை சந்தித் த து பலரு க்கும் புதி தான தகவ லாக இருக்கி றது . சினி மாவில் கதாநா யகிகள் படம் தயா ரிப்பது ஒன் றும்

புதிது அல் ல . நடி கை நயன் தாரா கூட தனக் கென்று ஒரு சொந்த தயா ரிப்பு கம் பெனி வைத்தி ருக்கி றார் . ஆனால் ஒரு சில ருக்கு மட் டுமேஅது சரியா க அமைந் திருக்கி றது . அந்த வகை யில் பானுப் பிரியா அவரு க்கு தயாரி ப்பு சரி யாக அமைய வில்லை. அது வும் விஜய காந்த் நடித்த படம் நஷ்ட மான தால் விஜயகா ந்தை நம்பி நஷ் டம் அடை ந்த ஒரே நடிகை இவர் மட்டு ம்தான்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.