அட கடவுளே.. சற்றுமுன் பிரபல முன்னணி இயக்குனர் தீ டிர் ம ர ணம் .. பெரும் சோ கத்தி ல் வா டும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

திரை ப்பிரப லங்கள் அதிகமாக உ யி ரி ழ ந் து வருகின் றார்கள். இப்படி ஒரு நிலையில் கன்னட திரை உலகின் முன்னணி பிரபல இயக்கு னராக வலம் வந்தவர் தான் முரளி கிருஷ்ணா என்பவர். இவருக்கு 63 வ யது தான் ஆகின் றது. இவர் ஒரு இயக்குனர் மட்டும ல்லாமல் கதை ஆசிரியர், நடிகர் மற்றும் தயாரிப்பா ளராக இருந்து வந்து ள்ளார் என்பது குறிப்பிட த்தக்கது.

இவர் கிட்ட த்தட்ட 150 க்கும் அதிகமான தெலுங்கு படங்க ளுக்கு திரை க தைகளை கொடுத்து ள்ளார். இவர் வழ க்கறி ஞராக இருந்து அதன் பிறகு க ன்னட திரையு லகில் இயக்குனராக பணியா ற்றி வந்துள்ளார். இவர் 2019 ஆம் ஆண்டு காரா என்ற திரை ப்படத்தின் மூ லம் இயக்குனராக அறிமுக மானார்.

இப்படி ஒரு நிலையில் இவருக்கு மூ ளை பாதிப்பு நோ யா ல் அவதி ப்பட்டு வந்து ள்ளார். இதற்காக இவர் தனியார் மரு த்துவம னையில் சேர் க்கப்ப ட்ட சி கிச் சையு ம் பெற்று வந்து ள்ளார். இப்படி ஒரு நிலையில் மா ர டை ப் பு ஏற்பட்டு ப ரிதா பமாக உ யி ரிழ ந்து ள்ளா ர். மேலும், இவரது இ றப்பி ற்கு பல கன்னட திரை உலக பிரப லங்க ளும் ரசிக ர்களும் இர ங்கல் தெரிவித்து வருகின் றார்கள்…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *