அட கடவுளே நடிகை கனகா வீட்டில் ஏற்பட்ட தி டீ ர் தீ வி பத் து .. என்ன ஆனது என்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு சோ க த் தில் ஆ ழ் ந்த திரையுலகம் ..!!

பிரப ல முன் னணி நடி கை யான க னகா தெ ன்னிந் தியத் தி ரை ப்பட ந டிகை ஆ வார். நடி கை தேவி கா வின் மகளா ன இ வர் 1989-ஆ ம் ஆண் டில் கரகா ட்ட க்கா ரன் திரை ப்ப டத்தி ன் மூ லம் தமி ழ்த் தி ரையு லகில் அறிமு கமா னார். இவ ரது தந் தை தே வதா சு. தமி ழ், ம லையா ளம், கன் னட ம், தெ லுங் குத் திரை ப்ப டங் களில் நடி த்துள் ளா ர்.

தற் போது வ ரை ரசிகர் க ளால் ‘கர காட் டக்கா ரன்’ கன கா எ ன்று அடை யா ளம் காணப் படும் இ வர், சு மார் கட ந்த 20 ஆ ண்டு களாக திரை யுல கை விட் டு வில கி யே உள்ளார். காதல் தோ ல்வி, கார ணமாக தி ரும ணம் செய் து கொ ள்ள லாம் நடி கை கன கா வா ழ்ந்து வ ருவ தாக கூற ப்ப டுகி றது. மே லும் உ ட ல் ந ல பி ரச் ச னை கார ணமா கவும் இ வர் பா தி க்க ப் பட்டு ள் ளார்.

ந டி கை க னகா தன் னுடை ய த ந்தை யுடன் செ ன் னை ரா ஜா அ ண் ணா ம லை புரம் புர த்தில் உள் ள, தன் னுடை ய வீ ட் டில் வ சித் து வ ரும் நிலை யில். .. இ ன்று மா லை இ வர து வீ ட்டில் இரு ந் து, குபுகுபு என பு கை வந் துள் ள து. இ தை பா ர்த் து அ தி ர் ச் சி அ டை ந் த ப க் க த்து வீட் டுக் கா ரர் கள் கா வ ல் கட் டு ப்பா ட் டு அ றை க்கு ம், தீ ய ணை ப் பு து றை க் கும், த கவ ல் தெரி வித் தன ர்.

இதோ இந்த வீடியோவில் ஏதும் குறைபாடுகள் இருந்தால் வீடியோ ஓனரிடம் தெரிவிக்கவும் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.