அட கடவுளே பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் ரிஷப் பண்ட்-க்கு ஏற்பட்ட பய ங் கர கா ர் வி ப த்து !! ப டுகா ய ங் களுடன் தீ வீ ர சி கி ச் சை யில் அனுமதி .. க டு ம் அ தி ர்ச் சி யில் ரசிகர்கள் ..!!

உ த்த ர்க ண் டில் ஏ ற் பட்ட கா ர் வி ப த் தில் கி ரி க் கெட் வீர ர் ரி ஷ ப் ப ண்ட் தலை யில் படு கா யம் ஏ ற் ப ட்டு ள்ளது. இவ ருக் கு த லை யில் மோ ச மான கா யம் ஏற்பட் டு ள்ள பு கை ப்ப டங் கள் இ ணைய த்தில் வெளி யாகி உள் ள ன. கிரி க்கெ ட் ரசிகர்கள், பிர பல ங் கள் பலர் இ வர் உ டல் நி லை தே றி வ ர வே ண் டு ம் என் று பி ரா ர் த்த னை செ ய்து வரு கி ன் றனர்.

கா ர் மொ த் த மும் வே கமா க தீ பி டி த் துள் ளது. ஆனா ல் அத ற் குள் பண் ட் கா ரில் இருந்து வெ ளி யேறிவி ட்டார். இ தி ல் ரி ஷ ப் பண் ட் தலை யில் ப ல த் த கா ய ம் ஏற்ப ட் டு உ ள் ளது. சா லை த டு ப்பு மீது கா ர் மோ தி ய நி லை யில் உட னே கா ர் தீ ப் பி டித் து எரி ந்து உள் ள து. இ ந்த ச ம்ப வத் தில் ரி ஷப் ப ண்ட் த லையி ல் ப டு கா யம் ஏற் ப ட்டு உள்ளது.

இ தை யடு த்து ரி ஷப் ப ண் ட் ம ருத்து வ ம னையி ல் அ னு மதி க்க ப் ப ட்டு சி கி ச் சை பெற் று வ ருகி றார். ந டைபெ று ம் 3 ஒ ரு நா ள் மற் று ம் 3 டி20 போ ட் டிக ள் கொ ண் ட கி ரிக் கெட் தொ ட ருக் கா க அ றி வி க்கப் பட் ட அ ணியி ல் இ டம் பெ ற வில் லை இன் று அ தி கா லை செ ன்று கொ ண் டி ருந் த போ து அ வ ரது கார் சா லை த டு ப்பு மீ து கார்

மோ தி தீ ப் பிடி த் து விப த் து க்கு ள் ள ன து. இ ந் த வி ப த் தி ல் த லை உ ள் ளி ட்ட இ ட ங் களில் ப டு காய ங்க ளுடன் ரி ஷப் பண் ட் மீ ட்க ப்ப ட்டு ம ரு த் து வம னை யில் சி கி ச் சை பெ ற் று வரு கி றார்

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *