அட கடவுளே பிரபல நடிகரின் மீது செ ரு ப்பு வீ ச்சு !! ப ரப ரப்பான இசை வெளியிட்டு விழா-வின் பொது ஏற்பட்ட சோ க ம் .. வீடியோவை பார்த்து அதி ர்ச் சியில் ரசிகர்கள் ..!!!

க ன் ன ட சி னி மா வி ன் மு ன் ன ணி ந டி க ர் த ர் ஷ ன். இ வ ர் நடி த் து ள்ள ப டம் கிராந்தி. இப் பட ம் வ ரும் ஜ னவ ரி மா தம் 26 ஆ ம் தே தி ரிலீ ஸா கிறது.இப்ப டத் தை விளம்பரப்படுத்தும் புரமோசனில் நடிகர் தர் ஷ ன் இ ன் று ஈ டுப ட்டி ருந் தார். ச மீப த்தி ல் த னி யார் பே ட் டி யி ல் ப ங் கே ற்ற அவர், அ தி ர் ஷ்ட தே வ தை ப ற் றி த வ றா க பே சி யுள் ளா ர்.

அ தி ல், “அதி ர் ஷ்ட தே வ தை ஏ ப் போ து ம் க து வு க ளை த ட்டு வ தி ல்லை. அ ப் ப டி தட் டு ம்போ து அ வளை பி டி த்து உ ங் கள் ப டு க் கை க்கு கொ ண் டு செல் லு ங்க ள். ஆடைகளை களை ந்து நி ர் வா ணமா க் கி வி டு ங் கள். ஆ டை கொ டு த் தால் ஓ டி வி டு வா ள் “ என் று மோ ச மா ன மு றை யி ல் பே சி யு ள் ளா ர்.

இத னால், ஆ த்தி ரம் அ டை ந்த ந ர் க ள் செ ரு ப் பு வீ சி ய ந ப ரைக் கை து செ ய் ய வே ண் டும் என கோ ஷமி ட்ட னர்.சி ல நா ட் க ளு க்கு முன் பெ ண் க ளைப் ப ற் றி நடி கர் தர் ஷ ன் கூ றிய க ரு த்து சர் ச் சை யை ஏ ற்ப டுத்தி யது கு றிப்பி டத்த க்கது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed