அட கடவுளே பிரபல நடிகரின் மனைவி த ற் கொ லை செய்துகொண்டாரா ?? வெளியான தகவலை கேட்டு அ தி ர் ச்சி யான ரசிகர்களும் திரையுலகமும் ..!!!

மலை யா ள படங் களில் நடி த்து வரு பவர் உல் லா ஸ் ப ந்த ளம். தொ லை க்காட்சி சேன ல் களில் கா மெடி நிகழ் ச்சி களில் கலந் து கொ ண்டு பி ரப லமா னார். இ தை யடு த்து தொ ட ர்ந்து படங் க ல் க வன ம் செ லுத்தி வ ருகி றார்.உல் லாஸ் ப ந்த ளம் தன் ம னை வி ஆஷா , ம க ன் க ள் இந் ரஜித், சூ ர்ய ஜித் துடன் கே ரள மா நிலம் பத்த ன ம்திட்டா வில் வசி த்து வ ரு கி ர்.

இ ந்நிலை யில் த ன் மனை வி ஆஷா வை கா ண வி ல் லை என்று பத் னம்தி ட்டா கா வ ல் நி லை ய த் தி ல் பு கா ர் அ ளி த் தா ர் உ ல் லா ஸ்.உ ல் லா ஸி ன் வீ ட் டை சோ த னை செ ய் த போ து மு த ல் மா டி யி ல் ஆ ஷா தூ க் கி ல் பி ண மா க த் தொ ங் கி ய தை போ லீ சா ர் க ண் டுபிடி த்த னர். இ தைய டு த்து ஆ ஷா வின் உ ட லை மீ ட் டு பி ரே த ப ரி சோ த னை க்கா க

அ ர சு ம ரு த் து வ ம னை க் கு அ னு ப் பி வை த் தா ர் ள் .போ லீ ஸ் அ றி க் கை யி ல் கூ றப் பட் டிருப் பதா வது , ஆ ஷா இ ற ந் த போ து உ ல் லா ஸ் வீ ட் டி ல் தா ன் இ ரு ந் தி ரு க் கி றா ர். இ றப் ப தற் கு முந் தை ய நா ள் ஆ ஷா த ன் பி ள் ளை க ளு ட ன் மு த ல் மா டி யி ல் ப டு த் து தூ ங் கியிரு க்கி றார் எ ன் று குறி ப்பி ட ப் ப ட்டுள் ளது.அண் மை யி ல் தா ன் பு து வீ ட் டில் குடி யே றி னார் க ளாம்.

ஆ ஷா வின் த ந் தை சி வா ந் தன் கூறி யிரு ப்பதா வது, எ ன் மரு ம க னு க் கு ம், ம க ளு க்கும் இ டை யே எ ந் த பிர ச் ச னை யும் இ ல் லை. ம ன ந ல பி ரச்ச னை க ளா ல் ஆ ஷா த ற் கொ லை செ ய் தி ரு க் கக் கூ டு ம்.இ ரு ப் பி னு ம் சி ன் ன பி ர ச் ச னைஏ ற் ப ட் ட த ற் கா க இ ர ண் டு பி ள் ளை க ளை வி ட் டு வி ட் டு ஆ ஷா இ ப் ப டி அ வ ச ர ப்ப ட் டிரு க் க க் கூ டா து எ ன் று ம் ச மூ க வ லை த ள வா சி க ள் தெ ரிவி த்துள் ளன ர். ஆ ஷா எ டு த் த மு டிவு கு றி த் து அ றிந் தவ ர்கள் உல் லா ஸுக் கு ஆ று ல் கூ றி வ ரு கிறா ர் கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed