அட கடவுளே பிரபல நடிகையின் வீட்டில் ஏற்பட்ட சோ கம் .. க ண் ணீ ருடன் அவர் வெளியிட்ட தகவலை கேட்டு சோ க த்தி ல் ஆ ழ் ந்த ரசிகர்கள் ..!!!

தமி ழ், பொ லி வூட் மற் றும் தெ லுங்கு சி னிமா பட ங்க ளில் தொ டர் ந்தும் ந டி த்து வருகி றார்.தமி ழில் த டை யற தா க்க, தீ ரம் அதி கா ரம் ஒன்று, என்.ஜீ.கே போ ன்ந திரை ப்பட ங்களி ல் நடி த்த தன் மூலம் ரசி கர் கள் ம த்தி யில் பெ ரும் வர வே ற்பை ப் பெற்றுள் ளார்.மே லும் தற் போது சிவ கார் த்தி கேயன் நடி த்து வ ரும் அய லான் திரை ப்ப டத்திலும்

சங் கர் இய க்க த்தில் கம ல் ஹா சன் நடி க் கும் இ ந்திய ன் 2 பட த்திலு ம் நடி த்து வருகின்றார்.இந் நிலை யில் த னது இன்ஸ் டாகி ராம் பக்க த்தில் தன து காதல ருடன் இ ரு க்கும் பு கைப்ப டங்க ளைப் ப கிர்ந் திரு ந்தார். பி ர பல பொ லிவூட் தயாரி ப்பா ளரும், நடிக ருமான ஜாக் கி பாக் னா னியை காத லிப் பதாக இ ன்ஸ்டாகி ராம் பக் த்தி ல் அறி வித் திரு ந்தார்.

ஜா க்கி பா க்னா னி தமி ழில் த்ரி ஷா வுடன் மோ கினி படத் தில் நடித் தவர் எ ன்பது கு றிப்பிடத் தக்கது.இ ந்நி லையில், ரகுல் ப்ரீத் சிங் தா ன் வ ளர்த்து வ ந்த நாய் ம ரண மடைந்து விட்டதாக தெ ரி வித்தி ருக்கி றார். மே லும் இன்ஸ் டா கிராம் பக்கத் தில் உருக் கமான பதி வொன் றை தெரிவி த்தி ருந்தா ர்.

அ தில் அ வர் த னது செ ல்ல நா யுடன் இ ருக்கு ம் புகைப் படங் களையும் பகிர் ந்து “16 வரு டங்க ளுக்கு மு ன் எ ங்கள் வா ழ்வில் வ ந்து எங் களை மி கவும் அ ன்பு டனும் மகி ழ்ச்சி யுடனும் மலரச் செ ய்தா ய்..நா ன் உ ன்னுட ன் வ ளர்ந்தேன்.. நாங் கள் உன் னை மிக வும் மிஸ் செய் வோ ம்.. நீ ந ன்றாக வா ழ் ந்தா ய். நீ ங் கள் கஷ்டப் ப டாமல் இரு ந்த தில் மகி ழ்ச்சி. உன் னு டைய ஆன் மா சாந்தி ய டை யட்டு ம் போஷி. எங் கி ரு ந்தாலு ம் நீ மகி ழ்ச்சி யாக இரு” என குறிப்பி ட்டு ள்ளார்.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Rakul Singh (@rakulpreet)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *