அட கடவுளே ,, பிரபல முன்னணி நடிகையின் மர ண த் தால் க தறிய லும் ரசிகர்களும் பிரபலங்களும் ..!!

பழம்பெரும் நடிகையான மூத்த பஞ் சா பி திரை ப்பட நடி கை தல்ஜீத் கவுர் கங்குரா 1970கள் ம ற் றும் 1980களில்ப ஞ்சா பி தி ரை யுலகில் மி கவு ம் பிர பலமா ன ந டி கை க ளில் ஒருவராக லம் வந்தார்.அவர் தாஜ், கித் தா, புட் ஜ ட்டன் தே, ரூப் ஷா கி னன் தா, இஷா க் நி மா னா, லாஜோ, பட்வாரா, வைரீ ஜாட், ஜக்கா டகு மற் றும் அனக் ஜட்டன் டீ போன்ற பல பட ங்கள் மூலம் தி ரையு லகில் பிரப லமா னார்.

தல்ஜீத் கவுர் கங் குரா இந் திய தி ரைப் படம் ம ற்றும் தொ லைக் காட்சி று வன த்தில் படித்தார்.பஞ் சா பி தி ரை யு ல கின் பழ ம் பெரு ம் ந டி கை யா ன ஹே ம மா லி னி எ ன்று அ ழை க்கப் படு ம் நடி கை தல் ஜீத் க வுர் இன் று கா லா மா னா ர்.ப ழ ம் பெ ரு ம் பஞ்சாபி ந டி கை யா ன த ல் ஜீ த் க வு ர். 69 வ ய தா கும் இ வர் ராய் கோட் டில் வ சித் து வந்த இ வ ர் சமீப நாட் க ளாக உ ட ல் ந ல ம் பா தி க்க ப்ப ட்டிரு ந்த நி லை யி ல்,

இ ன்று கா லை லுதியா னாில் ம ர ண ம டை ந் தா ர்.ப ஞ் சா ப் சி னி மா உ ல கில் இ வ ரை செ ல் ல மா க ஹேம மாலினி என் று அ ழை க்கப் படும் நி லை யில், இ வர் மு தல் வர் ப கவத் மான் உ டன் இ ணை ந் து இ ந் தி ம ற்றம் பஞ் சாபி மொ ழி பட ங்க ளில் நடி த் து பு கழ் பெ ற்று ள்ளார்.இவ து ம றை வு செய் தி யி னை, நடி கர் நீரு ப ஜ்வா தன து ப திவில் வெ ளியிட்டு இர ங்கல் தெரிவி த்துள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.