அட கடவுளே பிரியாணி சாப்பிட்ட செவிலியர் ப லி .. 20 பேர் தீ வி ர சிகி ச்சை யில் மரு த்து வம னை யில் அனுமதி .. பே ரதி ர்ச் சியில் பிரியாணி பிரியர்கள் !! இதோ என்னவென்று நீங்களே பாருங்க ..!!!

கேர ளா வில் மந் தி பிரி யா ணி சாப் பி ட்ட செவி லி யர் உ யி ரிழ ந்த நி லை யில், 429 உ ணவ கங்க ளில் ஆ ய் வு மேற் கொ ண்டு 43 உ ண வக ங் கள் மூட ப்ப ட்டு ள்ளது அ திர் ச் சி யை ஏற்ப டுத்தி யுள் ளது.கே ரள மா நி லம் கோ ட்ட ய த் தைச் சே ர்ந் த வர் ரே ஷ் மி(33). இவ ர் அ ர சு ம ருத் து வம னை யில் செ வி லிய ராக பணி யா ற்றி வ ந்த இ வர், சி ல தின ங்க ளுக்கு மு ன்பு கோ ட் டய த்தி ல் இரு ந்த ஒ ரு உ ணவ கத் தில்

அல் பா மா சிக் கன் மற் றும் ம ந்தி பி ரி யா ணி சாப் பி ட்டு ள் ளார். சா ப் பிட்ட சி ல ம ணி நேர த்தி ற்குள் வா ந்தி, வயி ற்று ப்போ க்கு ஏற் பட்ட நிலை யில், அ வர் மரு த்து வம னை யில் சே ர்க்க ப்பட் டுள்ளார். அ ங்கு அ வ ரது உட ல்நி லை மோ சம டைந்து சி கிச் சை ப ல னி ன் றி உ யி ரி ழந் தார்.ரேஷ் மிக்கு ம ட்டுமி ன்றி இதே உ ண வக த்தில் சா ப்பி ட்ட 20 பே ரு க்கு மே ல் வாந் தி, வயி ற்று ப்போ க்கு

ஏற்ப ட்டு ம ருத் து வம னை யில் சி கிச் சை க் காக அ னும திக் கப்ப ட்டு ள்ள னர்.செவி லி யர் இ றந் ததை யடு த்து அ வர் பிரி யா ணி சா ப் பி ட்ட உ ண வக த்தி ற்கு உ ண வுப் பாது கா ப்புத் துறை அதி கா ரி கள் சோ த னை செ ய் த போ து த ர ம ற்ற உ ண வுக ளை கண் டறி ந் துள் ள னர். பின் பு கு றி த்த க டை க்கு சீ ல் வை த் து வி சார ணை யு ம் மேற் கொ ண்டு வரு கின் றன ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *