அட கடவுளே யாரும் எ திர்பா ர்க் த போட்டியாளரை எலிமினேட் செய்யும் பிக் பாஸ் ?? அம்மாவுடன் வெளியேறும் பிரபலம் .. அதி ர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!

தற் போது விஜய் டிவி யில் ஒளிபரப் பாகி வரும் பிக் பாஸ் 6ம் சீசன் கிட்டத் தட்ட 75 சதவீ தத்தை கடந் துவிட்டது. ஆ ரம்பத் திலேயே அதிகம் எண் ணிக்கையில் போட் டியாளர்கள் உள்ளே வந் ததால் வை ல்டு கார்டு என்ட்ரி என சொல்லி யாரும் அ னு ப்பப் பட உள்ளது.

மேலும் வாரம் தோ றும் ஒரு போ ட்டியா ளர் எலி மி னேட் செ ய்யப் பட்டு வருகி ன் றனர். கட ந் த வாரம் ஜனனி ஷோவில் இருந்து வெளியே ற்ற ப்பட்டார்.இந்நி லையில் இந்த வா ரம் யார்
எலிமினே ஷன் என ரசி கர்கள் ஆவ லுடன் காத்தி ருக்கிறார்கள்.

பிக் பா ஸில் யா ரும் எ திர் பா ர்காத வ கையில் தன லட்சு மியை எலிமி னேட் செய் ய இருப் பதாக த கவல் தற் போது வெளி யாகி இருக்கிறது.இது ரசிக ர்களை யும் அ தி ர்ச்சி ஆக்கி இருக்கிறது. இரு ப்பினும் இந்த த கவல் இன் னும் அதிகா ரபூர் வமாக உறு தி செய் ய ப்படவில் லை என்பதால் எலி மினே ஷனை பொறு த்தி ருந்து பார்க் கலா ம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.