அட கடவுளே ராஜா ராணி சீரியல் நடிகையின் குடும்பத்திற்கு நேர்ந்த சோ க ம் !! வெளியான தகவலை கேட்டு கடும் அதி ர் ச் சியில் ரசிகர்கள் ..!!

பிரபல தொலை க்காட் சியில் ஒளிப ரப்பா கி வரும் ராஜா ரா ணி சீரி யலி ல் நடி த்து வரு பவர் பிர வீனா நாயர். இ வர் கேர ளாவை ச் சேர் ந்தவ ர்.இ வர் 1992 ஆம் ஆ ண்டு கௌ ரி என் ற ம லையா ள பட த் ல் குழ ந்தை நட் சத்தி ரமாக அ றி முகமா னார். களி யு ஞ்சல் பட த்தி ன் மூலம் கதா நா ய கியாக அறிமுக மா னார். பல ம லையாள படங் களில் முக் கிய வேட ங்களில் நடித்துள் ளார். மே லும், த மிழ், தெலுங் கிலும் பல படங்க ளில் நடித் துள்ளார்.

தமி ழில் வெ ற்றி வேல், தீ ன் அ தி கரம் ஒன் று, சாமி 2, கோ மா ளி, டெ டி, லா பம் போ ன்ற பட ங்களில் நடித்து ள்ளார் . இவர் த ற்போ து வா த்தி என் ற படத் தில் நடி த்து வரு கின் றா ர்.த மிழ், ம லை யாளம் சீரிய ல்க ளிலும் அம் மா வேட த்தி ல் நடித் து வ ரு கிறார் பிரிவீ . மேலு ம், மகா ராணி, ஆதி பராசக்தி, பிரிய மானவள், மகராஷி, ராஜா ராணி 2, இனியா உள் ளிட்ட தொட களில் நடித்து வ ருகிறார்.

மே லும் இ வர் ஒரு டப்பி ங் க லை ஞ ராவார். பல மலை யாள படங் களில் கதா நாயகி களுக்கு டப் பிங் பே சியிருக் கிறார்.இந் நி லையில் தற் போது பிர வீனா மற் றும் அவ ரது மகள் புகைப் படங்க ளை யும் ஆபா சமாக மார்பிங் செ ய்து வெ ளியிட் டுள்ளனர்.இதை யடுத்து கே ரளா வில் மக ளுடன் செ ன்று சை பர் கி ரைம் பொலி ஸில் பிரவீ னா பு கார் அளி த் தார். இது குறி த்து அ வர் மேலு ம் கூறு கையில்,

எனது புகைப்ப டத் தை ஆபா சமாக சித் தரித்த ந பர் மீ து ஏற் கன வே நா ன் புகா ர் அளி த் ததால் அ வர் என் னை பழி வா ங்கும் நோ க்கோ டு எ னது புகை ப்ப டம் மற் றும் மக ள், அம் மா, ச கோ தரி ஆகி யோரின் புகை ப்பட ங்களையும் ஆ பாச மாக சித் தரி த்து வெ யிட்டு வரு கி றார்.எ னது பெய ரில் சு மார் 100 போலி க ணக் குகள் தொ ட ங்கி ஆ பாச படங் க ளை வெளி யிடுகி றார். இ ப் படி ஒரு வக் ரபு த் தி யோடு யாரும் இரு க்க முடி யாது” என்றா ர்.

பொலிஸா ர் வழக் குப்பதி வு செ ய்து விசா ரி த்து வருகி ற நிலை யில் இவ ருக்கு ஆத ர வாக சில ர் பே சி வரு கின் றார கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *