அட காமெடி நடிகர் சாம்ஸ்ஸின் மகன் இந்த பிரபல நடிகரா? அட இத்தனை நாளா இது தெரியாம போச்சே ?? இதோ யாரென்று நீங்களே பாருங்க ..!!

பிர பல காமெ டி நடி கர் சா ம்ஸ் முக் கி ய மாக பல பட ங்க ளில் ந கைச் சு வை நடி க ராக வும், குறி ப்பா க கிரே ஸி மோ கன் நாட கங் களி லும் து ணை வேட ங்க ளில் தோன் றியு ள் ளார். ‘அரை என் 305-இ ல் கட வுள்’ மற் றும் இ ரும் புக் கோ ட்டை முர ட்டு சிங் கம், மன ம் கொ த்தி பற வை ம ற்று ம் பிற ப டங் களி ல் ஜா வா சுந் தரே ச னாக நடித் த தற்கா க அறி யப் பட் டவர்.பாலி வுட் டைப் போ லவே த மிழ் சி னி மா விலு ம் எண் ண ற்ற வா ரிசு நடி கர் கள், சமீ பத் தில் கூட விஜ ய்யி ன் ம ன் சூர் யா தயா ரி க்கும் பட த் தில் அ ருண் குழ ந்தை நட் சத் திர மா க அ றிமு க மா கிறார்

என் று அறி விக் கப் பட்ட து. ஹீ ரோ க் களின் வா ரிசு கள் ஒ ரு பக் கம் நடி கர் க ளாக நடி த் துக் கொண் டிரு ந்தா லும் ம று ப க்க ம் ந கை ச்சு வை நடி க ர்க ளு ம் தங் க ளின் வா ரிசு களை சி னி மா வில் அறி முகப் படுத் து கிறா ர்க ள். பிர பல ந கை ச்சு வை நடி கரான சா ம்ஸ் மக னும் சி னிமா வில் அறிமுகமாகி றார்.அ வ ர் 2015 இல் சில த மிழ் பட ங் களில் தோன் றினா ர், மே லும் பெரும் பா லா ன படங்கள் பார்வை யாள ர்களி டையே நல்ல வர வேற் பைப் பெ ற் றன. முன் ன தாக, வடி வேலு ம ற் றும் கவு ண்ட மணி போ ன்ற ந கை ச்சு வை

நடி கர் களு டன் நடி த் தார் மற் றும் அ வர் க ளின் நகை ச்சு வை வேட ங்க ளில் ஆத ரி த் தார்.த ற் போ து அவ ரது மக ன் யோ க ன் சினி மா வில் அ றிமு கமா கிறார்.தற் போ து இ யக்குன ர் ராமி டம் உத வி இ ய க்குன ராக பணி யாற்றி வரு கி றார். மே லும், யோ கன் தன து அறிமு கத் திற் கு உத வும் வ கையில் கூ த்துப் பட்டறை யில் மு றை யான நடிப் புப் பயி ற்சி யையு ம், ஒரு தனி யார் தி ரை ப்பட க் கல்லூ ரி யில் இ யக் குநர் பயி ற் சி யை யும் முடி த் தார்.

இந் நிலை யில் நடி கர் சா ம்ஸ் தன து சமூ க வ லைத ளத் தில் நடி க ராக கள ம் இற ங்க த யார் எ ன தெரி வித் துள் ளார். இ துகு றித்து சாம் ஸ் தெ ரிவி த்து உள் ளார்,எ ன் ம கன் “யோ ஹன்” – “ஃபால்” மு கிய கதா பாத் திரத் தில் ந டிப் பதன் மூ லம் த னது திரை ப்பட வா ழ்க் கை யை த் தொ டங்கி னார். ஒளி ப்ப தி வா ளரா க ப ல வெ ற் றிப் படங் களை கொ டு த்து ள்ளா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *