அட நடிகர் ராகவா லாரன்ஸிற்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா ?? பார்க்க ஹீரோயின் போலயே இருக்காங்களே .. இதோ ..!!

பிர பல மு ன்னணி நடி கர் ராக வா லா ரன்ஸ் இந் தி யா நா ட்டு ந டிகர், இ யக் கு னர், நடன அ மைப் பா ளர் மற் றும் இசை யமை ப் பாளர்.த மி ழ் சி னிமா வில் மு ன்ன ணி இ யக் கு நர்களி ல் ஒரு வ ராக தி கழ்ப வர் ந டி கர் ராக வா லார ன்ஸ். ஒ ரு ந டி கர், இய க்கு நர், இ சைய மை ப்பா ளர், பின் ன ணி பாட கர் எ ன் று ப ல திற மைக ளை கொ ண் டு ள் ளார்.

எப் போ தும் மற்றவ ர்களு க்கு உத வும் மனப் பான் மை கொ ண் டனவர். ரா கவா லார ன்ஸ் அறக்க ட்ட ளை Lawrence Charitable Trust சா ர்பில் ஏ ழை, எளிய வர் களுக்கு உ தவி செ ய்து வரு கி றார்.கு ழந்தை களின் மரு த் து ச் செ ல வு, உ ட ல் ஊ னமு ற் றோ ருக் கு உ தவி செய் த ல், தி ருந ங்கை க ளுக்கு வீடு க ட் டிக் கொ டு ப்பது எ ன்று எ ண் ணற் ற உத விக ளை செ ய்து வரு கி றார்.

தற்போ து ராக வா லாரன் ஸ் சந்தி ரமுகி படத்தின் இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்து வருகிறார்.படத்திற் கான பட ப்பிடி ப்பு படு வேகமாக ந டந்து வரு கிறது, அ வ்வ ப்போ து படப்பிடிப்பு தள பு கை ப்படங் க ளும் வெ ளி யாகி இரு ந்த ன.

லதா என் பவரை திரும ணம் செய்து கொ ண்ட நடி கர் ரா கவா லா ரன் ஸிற்கு ரா கவி எ ன்ற மகள் இருக் கிறார். அவ ரது பு கைப் படம் வெளி யாக அதை ப்பா ர்த்த ரசி கர் கள் லார ன்ஸி ற்கு இவ் வள வு பெரிய மகள் இரு க்கி றா ரா என பா ர்த்து வரு கிறா ர்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed