அட நடிகர் விஜய் சேதுபதியின் சொ ந்த அம்மா இவ ங்களா ?? அட இத்தனை நாளா இது தெரி யாமல் போச்சே .. இதோ தீ யா ய் பரவும் புகைப்படம் ..!!!

கோ லிவு ட்டி ன் படு பிஸி யான ந டி கர் எ ன்று யா ரை க்கே ட் டா லும் நடி கர் வி ஜய் சே து ப தியி ன் பெ ய ரை தா ன் சொ ல் வார்க ள். அந் த அ ளவு க்கு பி சி யா க நடி த் துக் கொ ண் டிரு க் கி றார். ஹீ ரோ தா ன் என் று இல் லா மல் எந் த கதா பா த்தி ர மாக இ ருந் தா லும் து ணி ந்து நடி ப் பதா ல் அ வர் கை நி றைய பட ங் கள் இரு க் கி றது.

இ வர் தனது ரசி கர் க ளா ல் அன் போ டு ‘மக்க ள் செ ல்வன்’ எ ன்று அழை க்கப் படுகி றார். இவ ர் நடி ப் பில் வெளி யா ன தெ ன்மே ற்கு பரு வ க்கா ற்று, சுந் ரபா ண்டி யன் போ ன்ற பட ங்க ளில் இவ ர் நடி ப்பு அ வ்வ ளவா க மக் கள் மத் தி யில் அறி யப் பட வி ல்லை. ஆ னா ல் தற் பொ ழு து இ வர் தன து நடி ப் பு தி றமை யால் அ சுர வ ளர் ச்சி அடை ந்து ள்ளா ர்.

இவர் தற் பொ ழுது அதி க மாக வில் லன் கதா பாத் திர ங்க ளை தேர்ந் தெ டு த்து நடி த்து வ ரு கி றார். எ னினு ம் அவ்வ ப் போது ரொ மா ன்டிக் ஹீரோ வா கவும் அச த்தி வரு கிறா ர். அண் மை யில் இவர் நடி ப்பி ல் வெ ளி ன ‘மாம னி தன்’ தி ரை ப்படம் மக் கள் மத்தி யில் நல் ல வர வே ற்பு பெ ற் றது.

இந் நி லை யில் நடி க ர் வி ஜய் சேது பதி த னது அ ம் மாவுட ன் நடி த்துக் கொ ண் ட சமீ த்திய பு கை ப்ப டம் ஒ று சமூக வ லை த்த ளங் களி ல் வெ ளி யா கி உ ள் ளது. இ ந்த பு கை ப்பட ம் ரசி க ர்க ளா ல் வை ர லா க்க ப்ப ட்டு வரு கி றது.

இதோ இணையத்தில் வெளியான நடிகர் விஜய் சேதுபதி-யின் அம்மா புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *