சின் னத் திரை சி னிமா தி ரை உ லகில் ஒ ளிபரப்பா கும் சீ ரியல் தொ டர்களும் ரி யாலி ட்டி நி கழ்ச்சி வரும் ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவே ற்பை பெ றுகின் றன.l அந்த வகையில் பி ரபல விஜய் தொ லைக்காட் சியில் ஒளி பரப் பாகும் நாம் இ ருவர் நமக்கு இ ருவர். இந்த சீரி யலை மி ர்ச்சி செந்தில் மாயன் மற்றும் அரவிந்த் என்ற இர ட்டை வேட த்தில் நடித்து ம க்கள் ம த்தியில் மி குந்த வ ரவே ற்பைப் பெற்று வருகிறார்.

தற்போது இ ரண்டா வது பா கமாக முதல் பாக த்தில் இவருக்கு ஜோடியாக ரஷ்மி மற்றும் ரக்ஷா என இரு நடிகைகள் நடித்து வருகிறார்கள். இந்த காலக ட்ட ங்களில் ப லரு ம் சி னிமாவை அ ந்தள வுக்கு விரு ம்பிய பார் த்தார் களோ அதே அளவி ற்கு சீ ரிய ல்களை விரு ம்பிப் பார் த்து வ ருகின் றார்கள். அத ற்கேற் றவாறு அவ ர்களும் த ங்களு டைய டி.ஆர்.பியை ஏற் றுவத ற்காக

பல புதி ய சீ ரிய ல்களை வெளி யிட்டு வ ருகின் றார்கள். அந்த வ கையில் விஜ ய் டி வியில் பி ரபல மாக ஓடி க்கொ ண்டிரு க்கும் சீ ரியல் தான் நா ம் இ ருவர் நம க்கு இரு வர்.இந்த சீ ரிய லில் மிர் ச்சி செ ந்தில் இதி ல் மா யன் மற்றும் அரவி ந்த் என்ற இர ட்டை வேட த்தில் ந டித்து வ ருகி ன்றார் எ ன்பது குறி ப்பிட த்தக்கது. தற்போது இர ண்டாவ து பா கமாக

முத ல் பாக த்தில் இவரு க்கு ஜோ டியாக ரா ஷ்மி மற்றும் ர க்ஷா என இரு நடி கைகள் நடி த்து இரு ந்தா ர்கள்.மே லும், மா யன் கதாபா த்திரத்து க்கு ஜோ டியாக நடி த்தவர் மூ லமாக த்தான் ம க்க ள் ம த்தியி ல் மிக வரவே ற்பைப் பெ ற்றார் நடிகை ரக்ஷா. இவரது சொ ந்த ஊ ர் பெ ங்களூர். இவ ருக்கு த ற்போது 30 வ யது ஆகி ன்றது. இவர் 22 வய திலேயே

கன் னட மொ ழியில் வெ ளியா ன புத் தினி ப ட்டு சீரா என் ற ஒரு தொட ரில் மூ லம் அ றிமுகமா னார் எ ன்பது குறி ப்பிடத்த க்கது.அதன் பி றகு அவ ர்கள் ந ண்பர் சொ ன்ன கார ணத்தா ல் த மிழ் சீ ரிய லில் வ ம்சம் எ ன்ற நாடக த்தில் சி றிது கதாபா த்திர த்தில் நடி த்து வ ந்தார். அத ன்போ து தெ ய்வீக சீரியல் த மிழ்க டவுள் மு ருகன் எ ன்ற தொட ரில்

ஒரு மு க்கி ய கதாபா த்திர த்தில் நடி த்துள் ளார். நடி கை ர க்ஷா த னது க ணவ ருடன் எடு த்துக்கொ ண்டபுகை ப்பட த்தை ச மூக வலை த்தள பக்க த்தில் வெ ளியிட்டு ள்ளார். இந்த புகை ப்பட த்தை க ண்ட ப லரும் உ ங்க ளுக்கு தி ரும ணம் முடி ந்து வி ட்டதா எ ன்று ப லரும் கே ள்வி எழு ப்பி வ ருகின் றார்கள். மே லும், நடிகை ரக்ஷா நா டகம் மட் டுமல் லாமல்

கன் னடத் திரை ப்பட ங்களில் நடி த்து ள்ளார்.தற்பொ ழுது நா டகங்க ளில் நடி க்காம ல் த னது குடு ம்ப த்தா ருடன் நேர த்தை செ லவி ட்டு வருகி றார். நடிகை ரக்ஷா தனது க ணவ ருடன் இருக்கும் ச மீப பு கைப்ப டத்தை ச மூக வ லைத ளத்தில் வெ ளியிட்டு அதைக் கண்ட ரசிகர்கள் இ ணைய த்தில் வை ரலாகி வ ருகின் றனர். இதோ அந்த பு கைப்ப டம்..

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *