அட நம்ம கண்ணம்மாவா இது ?? அடேங்கப்பா என்னம்மா அழகா இருக்காங்க !!! சீரியலில் மட்டும் தான் கருப்பா இருப்பாங்க போலயே !! இதோ ..!!

பாரதி க ண்ண மா சீரிய லில் கண்ண ம் மாவாக நடி த்து வரும் ரோஷி னி ஹரிப் பிரிய னின் கிளாமரான புகை ப்ப டம் இணை ய த் தில் பகி ரப்ப ட்டு வரு கி றது.விஜய் டிவி-யில் ஒ ளிப ரப் பாகி வரும் ‘பாரதி கண் ணம் மா’ சீரிய லில் க ண் ணம் மா என் ற கதாபா த்தி ரத்தில், நடி த்து வருபவர் ரோ ஷி னி ஹ ரிபி ரியன்.

சென் னையில் பிற ந்து வளர் ந்த ரோ ஷினி ஹரி ப்ரி யன், செயி ன்ட் மே ரீஸ் பெ ண் கள் பள்ளி யில் பள் ளி படிப் பை யும், எத் திரா ஜ் கல் லூரி யில் இள ங்க லை ப ட்ட மும் பெ ற்றவர்.கல் லூரி மு டித்த தும், ஐ டி கம் பெனி யில் வேலை க்கு சேர் ந்த ரோ ஷினி, அங்கு இர ண்டு வரு ட ம் வே லை செய் தி ருக் கிறார். பி ன்ன ர் வே லையை

விட்டு வி ட்டு மாட லிங் து றை க்குள் புகுந் திருக்கிறார்.பி ன்னர் பாரதி க ண் ணம்மா சீரி யலில் நடி க்கும் வா ய்ப்பு அவ ருக்குக் கிடை த்து ள்ளது. இன் ஸ்டாகிரா மில் ப டு ஆக் டிவாக இரு க்கும் ரோ ஷினி, அங்கு மா.ர்.டன் உடை யில் தன து வி தவித மான பட ங்க ளை வெளி யிடுவார்.

இந்நி லை யில் அவரது கி.ளா.ம.ரான படம் ஒன்று இ ன்ஸ்டா கிராமில் ஷேர் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதை ப் பா ர்த்த ரசி கர்கள், சீரிய லில் சே லையில் நடிக் கும் ரோஷி னியா என அ.தி.ர்.ச்.சிய டைந்தி ருக்கி றார்கள்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed