அட நம்ம நயன்- விக்கி இரட்டைக் குழந்தைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் கொண்டாடின புகைப்படங்களை பார்த்து ஷா க்கான ரசிகர்கள் ..!!!

விக் னேஷ் சிவ னும், நயன் தாரா வும் தங் க ளது இ ரட்டை க் குழ ந்தை களு க்கு கிறி ஸ்து மஸ் தாத் தா போ ல உ டைய ணி ந்து கிறிஸ்துமஸ் கொ ண்டா டிய புகை ப்பட ங்களை வெளியிட்டுள்ளார்கள்.யன் தாரா ம ற் றும் இயக் குனர் விக் னேஷ் சி வன் ஆகி யோரு க்கு கடந்த ஜூன் 9ம் திகதி செ ன்னை க்கு அரு கே உள் ள ஒரு ந சத்தி ர

விடுதி யில் தி ரைப் பிரபலங் கள் முன் னிலை யில் கோ லாக லமாக தி ரும ணம் ந டை பெற் றது.இ தை த்தொட ர்ந்து இருவ ரும் கட ந்த அப் டோப 6ஆம் தி கதி வாட கை த்தாய் மூ லம் இரட்டைக் குழ ந் தைப் பெற் றுடுத்த னர்.நேற் று கி றிஸ் மஸ் பண் டிகையை முன் னிட்டு விக் னேஷ் மற் றும் நய ன்தா ரா இரு வரும் தங் களது இ ரட்டை க்குழ ந்தைக ளுக்கு

கிறிஸ் துமஸ் தாத் தா போ ல ஆ டை அணிந் து கிறி ஸ் மஸ் கொ ண்டா டிய புகை ப்பட ங்க ளை சமூக வலை த்தள ங்களில் பதிவி ட்டுட்டு ள்ளனர்.இந் த பு கைப் படங்க ளுக்கு அதிக வாழ்த் துக்க ளும் லைக் கு களும் குவி ந்த வ ண்ண ம் உள்ள து.மே லும், விக் னேஷ் சி வன் இணை யத்தில் பதிவி ட்டுள் ளதா வது,

“மிகுதி யான அன் புகள்! கன வுகள் ஈடே றும் வாழ் க்கை யை வா ழ் வதற்கு அனை வரு க்கும் எ ல்லா மகி ழ் ச்சி யையும் ஆ சீர்வா தங் களை யும் தர வே ண்டும் என கட வுளிடம் பிரா ர்த்தி க்கி றோம்!” எ ன கிறி ஸ்தும ஸ் மற் றும் பு வ ருட வா ழ்த் துக்க ளை யும் பதி விட் டுள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *