அட நம்ம பிரபுதேவாவின் அம்மாவை யாரும் பார்த்ததுண்டா ?? இதோ வெளியான புகைப்படத்தை நீங்களே பாருங்க ..!!

நட ன ப்பு யல் பிரபு தே வா இ ந்தி யத் தி ரை ப் பட நடி கர், நட ன அமை ப்பா ளர் மற் றும் தி ரைப் பட இய க்கு நர் ஆ வார். இ வர் ந டன ஆசி ரிய ர் சுந் தரத் தின் மக னா வார். தா யா ர் பெ ய ர் ம கா தே வம் மா. ரா ஜு சுந் திரம் ம ற் று ம் நா கே ந் திர பி ர சா ந் த் இ ரு ச கோ த ரன் உ ண் டு. இவ ரின் வே க மாக ந டன மா டும் திற மை க் கா க இ வ ர் இ ந்தி யா வின் மை க் கல் ஜா க் சன் என் று பிரப லமா க அ றி யப் ப டு கி ன் றார்.

ந ட ன ஆ சிரி யரா க ப திரை ப்ப டங் க ளில் பங் காற் றிய இ வர் 1989 ஆ வது ஆ ண் டில் வெளி யான இ ந்து தி ரைப் பட த் தில் நடி கை ரோ ஜாவு ட ன் இ ணை ந்து ந டித் தா ர். இது வே இ வ ர் மு ழு நேர கதா நாய க னாக ந டி த் த முத ல் தி ரை ப்ப ட மா கும். நடி ப் பை த் தொ ட ர்ந்து இ ய க்கு ன ரா கவும் அ வ தார ம் எடு த் த இ வர் போ க் கிரி, வி ல்லு உ ட் பட

ப ல த மி ழ் மற் று ம் இந் தி தி ரைப்ப டங் க ளை இய க்கி யுள்ளா ர்.உ தவி ந டன இயக் குனர் த யாப ரன் சென் னை யில் பி ற ந்த பி ரபு தே வா ரா ம் லாத் (லதா) என் ற பெ ண் ணை த் திரு ண ம் புரி ந் தார். இவ ர்க ளு க்கு மூ ன்று குழ ந்தை க ள், ஆ னா ல் மூ த் த ஆண் கு ழ ந் தை 2008 ஆ ம் ஆ ண் டில் பு ற் று நோ ய் கா ர ண மா க இ ற ந் த து.

பி ர பு தே வா வி ன் அப் பா சு ந்த ரம் பி ர பல ந டன இய க் கு னர் எ ன்ப து நா ம் அ னை வ ருக் கும் தெ ரி யும். மு த ன் மு றை யா க பி ரபு தே வா த னது பெற் றோ ர் க ளை பா லிவு ட் ஒளி பர ப்பா ன நடன நி கழ் ச் சிக் கு அ ழை த்து சென் றுள் ளார்.அ ப் போ து எ டுக் கப் பட்ட வீ டியோ தற் போ து பி ரபு தேவா ர சி கர் களால் ஷேர் செ ய் யப் பட்டு வ ருகி றது.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Prabhu Deva Fans (@prabhu_deva_fans)

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.