அட பிக்பாஸ் அஸீமின் தம்பி இவரா ?? அடேங்கப்பா அச்சு அசலா அண்ணனை போலவே இருக்காரே .. இதோ வை ர லா கும் புகைப்படம் ..!!!

பிக்பாஸ் சீச ன் 6 நிக ழ் ச்சி ஆ ன து த ற் போது வி ஜய் டிவி யில் வி றுவிறு ப் பாக ஒளி பர ப்பா கி கொண் டுள் ளது. 90 நாட் களை க் கட ந்த இந் த நிக ழ்ச்சி த ற்பொ ழுது மு டிவு கட் டத் தை எட் டியுள் ளது. போ ட் டிகள் கடு மை யாக்க ப் பட்டு, போட் டியா ளர் களும் டை ட்டி லை வெ ல்ல கடு மை யாக போ ரா டி வருகி ன்ற ன ர்.த ற் பொ ழுது இ ந்த வா ரம் பிக் பா ஸ் வீட் டை விட்டு யா ர் வெ ளி யே று வார் ? எ ன்ப தை அ றிய ர சி கர் கள் ஆ வ லுட ன் காத் திரு க்கி ன் றன.

ச மூ க வ லை த்தள ங்க ளில் கு றை ந்த வா க் கு கள் பெ ற்று சி வி ன் தா ன் வெ ளி யே று வார் எ ன்ற கரு த்தும் பரவ லாக பே சப்ப ட்டு வருகி ற து. இந் நி கழ் ச் சியி ல் ஸ்ட் ரா ங்கா ன போ ட்டியா ள ராக பா ர்க் க ப்ப டுப வர் நடி கர் அஜீ ம்.இ வர் கோ ப கு ண ம் கொ ண்ட வரா க இ ருந் தா லும், நிஜ த் தில் மிக நல் லவ ர். கோ பம் இ ருக் கும் இட த் தில் தா ன் கு ண ம் இ ருக் கும் என்று கூ று வதை ப் போ ல இ வர் மற்ற போட் டியா ளர்களி டம் மிக வு ம் அன்பா க வும் ஒ ரு சி ல

சமய ங் க ளில் நடந் து கொ ள் வார். பி க் பாஸ் வீ ட் டில் ந டி க்கா மல் தன து ஒரி ஜி னல் மு கத் தை காட் டி த னது வி ளை யாட் டை சிறப் பாக வி ளை யா டி வரு கி றார்.இவ ரு க்கு ச மூக வ லை த்தள ங்க ளி ல் பெ ரு மளவு ர சிகர் கள் ஆத ரவ ளித்து வரு கின் றன ர். தற் பொ ழுது ச மூக வ லைத் த ங்க ளில் பிக் பாஸ் அசீம் தன து சொந் த தம் பியு டன் எடுத் துக் கொ ண்ட புகை ப் படம் ஒன் று வெ ளியா கி யுள் ளது. இ தை பார் த்த ரசி கர்க ள் ‘பிக் பாஸ் அசி மி ன் தம் பியா இ வர்? அச் சு அச லா அ வ ரை போல வே இரு க்கா ரே’ என் று க மெ ண்ட் செய் து வ ருகி ன்ற னர்.

இதோ சமூக இணையத்தில் வெளியான புகைப்படத்தை பார்த்து வியந்து போன ரசிகர்கள் .

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *