அட ரஜினி, விஜய் எல்லாம் ஓரம் போங்க !! பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கா இயக்குனர் மணிரத்னம் ஷேர் மட்டுமே இத்தனை கோடிகளா ?? தகவலை கேட்டு வாயைப்பிளக்கும் கோலிவுட் பிரபலங்கள் ..!!
தமி ழ் திரை யுல கில் தவி ர்க்க மு டியா த முன்ன ணி இ யக்கு ன ராக இருந் து வ ருபவர் இய க்குன ர் மணி ரத் னம் . மே லும் பல சூப் பர் ஹிட் தி ரை ப்பட ங்க ளை இயக்கியி ருக்கும் மணி ரத்ன ம் ச மீபத்தில் வெளியான பொ ன் னியின் செ ல்வன் ப டத்தை யும் இ ய க்கியிரு ந்தார். எம்ஜிஆர் முத ல் கமல் ஹாசன் வரை ப ல பேரின் க னவு திரை ப் ப ட மான பொ ன் னி யின் செல் வன்,படத் தை மி கவு ம் பிரம் மா ண்டமா க இய க்கியி ரு ந்தார் மணி ரத் னம் . இந்த ப் பட த்தை

லை க்கா நி றுவ ன த்துட ன் இணை ந் து மணி ர த்ன ம் தயாரித்திரு ந்தார். அ ப்படி இந் த பட த்தில் நடிப் பதற்கா க ந டிகர் வி க்ர முக்கு 10 கோ டி யும், கா ர் த்திக் கு எட்டு கோடி யும், ஜெய ம் ரவி எட்டு கோ டியும், ஐஸ் வர்யா ராய் க்கு எட்டு கோடி யும்,திரி ஷா வுக்கு 1 .5 கோ டி மற் றும் இ தர நடி கர் , நடிகை க ளு க்கு மொ த்த மாக 10 கோடி ச ம்பள மும் கொ டுக்கப்ப ட்டு ள்ளது. அப்படி பொ ன் னி யின் செல்வ ன் படத்தி ற்கா க கிட்ட த்த ட்ட 49 கோடி ச ம்பள மாக வே கொ டுக்கப்பட் டிருக்கிற து. இந்த தி ரைப்பட ம் தமி ழ்நா ட் டில் மட்டுமே 95 கோ டி வ சூல் செ ய்தி ருந்தது .

மேலு ம் மற்ற மொ ழிக ளிலும் சேர்த்து மொ த்தமா க பொன் னியி ன் செல் வ ன் தி ரை ப்ப டம் 430 கோடி க்கு மேல் வ சூல் செ ய்து இரு ந் தது. மே லும் 500 கோ டி பட்ஜெ ட்டில் இரண் டு பாக மாக உ ரு வா ன பொன் னி ன் செ ல்வ ன் ப டத்திற்கா க மணி ரத் னம் 60 கோ டி சம்ப ளமா க வாங் கி யிருக் கி றார் . அதும ட்டு மில்லா மல் இந்த படத் தின்,லாபத் தில் 30 சத வீதம் ஷே ர் என் று வை த்துக் கொ ண்டா ல் அ திலும் 60 கோ டி ம ணிரத் ன த் திற்கு கிடை த்துள் ளது.

அப் படி மொத்த மா க பார் த்தா ல் பொ ன்னின் செ ல்வன் படத்தி ற்காக மணி ர த் னத் தி ற்கு கிட்ட த்த ட்ட 120 கோடி கிடை த்தி ருக் கிறது . இது நடி கர்க ள் ரஜி னி மற்றும் வி ஜயி ன் ச ம்ப ளத் தை விட அ திக ம் என் று கூற ப்ப டுகிறது .இதை யடு த்து பொன் னியி ன் செல்வ ன் படத் தி ன் இர ண் டா ம் பா கம் வரு கி ன்ற ஏப்ர ல் மா தம் வெ ளி யா கும் என் று கூறப்ப டுகி றது. இத னா ல் இந் த திரை ப்பட மும் 500 கோ டிக்கு மேல் வ சூ ல் செ ய்யும் என் று எதி ர்பா ர்க்க ப்படு கி றது…

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *