அட ரோஜா சீரியல் நடிகை ஷர்மிளாவின் மகளா இது ?? அடேங்கப்பா அழகில் அம்மாவையே மிஞ்சிடுவாங்க போலயே .. இதோ வை ரலா கும் புகைப்படம் ..!!!

வெள்ளி த் திரை, சின் னத் திரை என இர ண்டி லும் கல க்கி யவர் நடி கை ஷர் மிளா. இ வர் மருத் து வம் படி த் தவர் என் ப தும் குறிப் பிட த்தக் கது. இ வர் த மிழ் மற்று ம் ம லை யாள மொழி களில் பல் று டிவி சீரி ய ல்களில் மற் றும் பல தமி ழ் படங் களி ல் நடித் துள் ளார். விஜய் டிவி மற் றும் சன் டிவி களில் பெரு ம்பா லான நாட கங்க ளில் இவர் நடி த்துள் ளார்.

நடி கை ஷர் மிளா முத ன் முத லில் ஜெ யா டிவி யில் ஒ ரு வினா டி வி னா நிகழ் ச் சியை தொகு த்து வழங் கியத ன் மூல ம் தொ லைக் காட்சி யில் அ றிமுக மானா ர். இ தை தொ டர்ந் து மறை ந்த டாக் டர் மாத்ரு பூதத் துடன் இணை ந்து விஜ ய் டி வியில் ஒளி பரப் பான ‘புதிரா புதி னமா’ எ ன்ற நிகழ் ச்சியி ல் பங்கே ற் றதன் மூ லம் மிக ப் பிரப லமா னார்.

தற் பொ ழுது சன் டிவி யில் டிஆ ர் பி ரேட் டிங் கில் உச் சத்தில் இரு க்கும் மு க்கியமா ன சீரி யல் களில் ஒ ன்று ‘ரோ ஜா’. இ ந்த சீரிய லில் கதாநா யகி யாக ரோ ஜா க தாபா த்தி ரத்தில் பிரி யங்கா என்ப வர் நடி க்க சிப் பு சூரி யன் கதா நா யகனா க அர் ஜுன் க தாபா த்திர த்தில் நடித் து வருகி றா ர்.இ ந்த சீரி யலில் முக் கிய மான ஒரு கதா பா த்திரத் தில் நடித்து வருகி றார் நடி கை ஷர் மிளா. இவ ரோஜா சீ ரிய லுக்கு முன் அத்தி ப் பூக்கள், கடைக்குட்டி சிங்கம்,

பக ல் நி லவு உள் ளி ட்ட பல சீரி யலில் நடி த்து ள்ளார். இவ ர் 1997 இல் ‘தலி’ என்ற தி ரைப் படம் மூலம் தமி ழ் சினி மா வில் அறிமு க மானா ர்.இ தை தொ டர் ந்த அ வர் பொன் மனம், சிட்டி சன், பார்த்தா லே பரவசம், படிக்கா தவன், போ ன்ற எ ண் ணற்ற தி ரைப்படங் களி ல் முக் கிய மான கதா பாத்திரங் களில் நடித் துள்ளா ர். நடி கை ஷர்மி ளா த னது வாழ் க்கை யில் மூ ன்று முறை திரும ணம் செ து கொண் டுள் ளார்.

முத ல் திரு ம ணம் பி ர பல தொ லைக் காட்சி நிர் வா கியான மோக ன் என்ப வரிடம் நடை பெ ற்றது. இருவ ரும் பி ன்ன ர் வி வா கர த்து பெற் ற னர். பின் னர் பா லா ஜி என் ப வரை தி ருமண ம் செ ய்து கொ ண் டார். இத் தம் பதியி னரு க்கு ஒ ரு ம கள் உள் ளா ர். தற் பொ ழுது ந டிகை ஷ ர்மி ளா தன து கண வர் ம ற் றும் மக ளு டன் இரு க்கு ம் அ ழகா ன குடு ம்ப புகை ப்ப டம் இ ணை யத் தில் வெ ளி யா கி வை ர லாகி வரு கி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.