அட வாரிசு, துணிவு தமிழகத்தில் நடந்த ப்ரீ புக்கிங் விவரம் !! அதிகம் வசூலித்தது இந்த படமா ?? அதுவும் இத்தனை கோடிகளா .. அதி ர்ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!

அ ஜித்-வி ஜய் இருவ ரும் தமி ழ் சினி மா வின் நம்பிக் கை நட் சத் திரமாக இருக் கிறா ர்கள். இவர் களது ப டம் வெளி வந்தா லே அது ஹிட் லி ஸ்ட் தா ன், நஷ் டம் எ ன இல் லாமல் இவர் களின் படங் கள் இப் போதெ ல்லாம் ஓடு கி ன்றன.

அந் த வகை யில் இ ப் போது பொங் கல் ஸ் பெஷ லாக வரு ம் ஜனவ ரி 11ம் தே தி அ ஜித் தின் துணி வு மற்றும் விஜ ய்யின் வா ரிசு திரை ப்ப டங் கள் வெளி யா க இருக் கி றது.து ணி வு பட த்தின் முத ல் கா ட்சி அதி காலை 1 மணி க்கும், விஜ ய்யி ன் து ணிவு அதி கா லை 4 ம ணி க்கு ம் ஒளிப ரப்பாக இரு க்கிறது.

இந் த இர ண்டு பட ங்களி ல் ரி லீஸ் தே தி நெ ரு ங்கி வ ருகி றது. ப்ரீ புக் கிங் வே க மாக ந டந்து வரு கிறது.அ ந்த வ கையி ல் இது வரை நட ந்த புக் கிங் கில் அஜித் தின் துணி வு ரூ. 7 கோடி யும், விஜ ய்யின் வாரிசு ரூ. 6.9 கோடி வரை வசூலி த்த தாக கூற ப்ப டுகி றது.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *