அருண் விஜயின் மகளா இது !! இவருக்கு இவ்வளவு பெரிய மகளா ?? அழகில் நடிகைகளை மிஞ்சிடுவாங்க போலயே .. இதோ ..!!!

பிர பல முன் னணி நடி கரான அ ருண் வி ஜயகு மார் ஓ ர் தமி ழ்த் தி ரை ப் பட நடிக ரா வார். இவர் ந டி கர் விஜ யகு மா ரின் மக ன் ஆ வார். ம லை ம லை, இய ற் கை, தடை யறத் தா க்க ஆ கிய தி ரை ப்பட ங் களில் ந டித் து ள்ளார். இவ ர் நடி கர் விஜ யகு மாரி ன் மகன் ஆ வா ர். ம லை ம லை, இய ற் கை, தடை ய றத் தா க்க ஆகி ய திரை ப்ப டங் களி ல் ந டித்து ள் ளார்.

த மி ழ் தி ரையு லகில் த ற் போது தவி ர்க் க மு டி யாத ந ட் சத் திர ங்க ளில் ஒ ருவரா க மா றி யுள் ளார் ந டிக ர் அ ருண் வி ஜய். சில ஆ ண்டு கள் த மி ழ் திரை யு லகில் பி ன் தங்கி இ ரு ந்த ந டிகர் அ ருண் வி ஜய், எ ன் னை அ றி ந் தால் ப ட த் தின் மூ லம் ரீ எ ன்ட்ரி கொ டு த் தார்.

இ வ ரது ந டிப் பில் த ற் போ து சி ன ம், பா ர் டர் உள் ளி ட்ட பட ங் கள் உ வா கி வ ரு ம் நி லை யில், கூ டி ய வி ரை வில் வெ ளியா கவும் காத் து ருக் கிற து. ந டி கர் அ ரு ண் வி ஜய் மூ த் த மு ன் ன ணி ந டி க ர் வி ஜய கு மா ரி ன் ம க ன் எ ன் ப தை
நாம் அ றி வோ ம்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed