தனி யா ர் ப ல்க லைக் கழ க த்தில் கவி ஞர் வை ரமு த்து வுக் கு கௌ ரவ டாக் டர் பட் டத் தை ரா ணுவ அமை ச்சர் ரா ஜ்நா த் வ ழங்க உ ள்ள தை வி மர்சி த் து பி ரப ல பின் னணி பா டகி சின் மயி த னது டு வி ட்ட ர் பக் கத் தில் பதி வி ட்டு ள்ளார் செ ன் னையி ல் உள் ள த னி யார் பல் க லை க் க ழகம் சார் பில் க வி ஞர் வைர முத் துவு க்கு கௌ ரவ டாக் டர் பட் டம் வரும் 28ம் தே தி வ ழங் க ப்பட உள் ள து. இந் த டா க்டர் பட் டத் தை மத் திய பாது கா ப்பு

து றை அமை ச்சர் வழ ங்க உள் ளார். இ து தொ டர் பான அழை ப்பி த ழை தன து டு விட்ட ர் பக்க த்தில் வெளி யிட் டுள் ள சின் மயி, வை ரமு த் து வை க டு மை யாக விம ர்சி த்து ள் ளா ர்.மீடூ #MeToo வி வ கா ரம் மு தல் இ ப் போ துவ ரை சில நா ட்க ளா கவே பா டகி சின் மயி கவி ஞர் வை ரமு த்து அ வ ர்க ளை க டு மை யாக சா டிவ ருகிறா ர். ஆ ளு மைத் தி ற னுக்கா க வழ ங்க ப் படு கிறது எ ன்ப தை

நா ன் ஒ ப் புக்கொ ள்கி றே ன். அத் து டன் பா லி ய ல் து ன் பு று த்த லு க்கா க வும் வை ரமு த் துவு க்கு ஒரு டாக் டர் ப ட்ட ம் த ர லாம் எ ன் று சா டி யு ள்ளா ர்.மே லும் 9 பெ ண்க ளி டம் சி ல் மி ஷ ம் செய் த வை ரமு த் து வுக்கு பா து கா ப் பு அ மை ச் சர் டாக் டர் பட் டம் வ ழங் கப் போ கிறா ர் என் றும்.

உங் கள் மா ண வர்க ளுக் கு நீங் கள் சிற ந்த ரோல் மா டலை உ தார ண மாக காட் டி யிரு க்கீங்க.. வெல் டன் த னி யார் பல் க லை க் க ழகம்” எ ன க டு மை யா க பதி வி ட் டு ள் ளா ர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *