அ திர் ச்சி .. 30 வயது இளம் நடிகை ம ர் ம ந பர்க ளால் சு ட் டுக் கொ லை…!! குழந்தையுடன் க த றும் கணவர் !! திரைத்து றையினர் இர ங்க ல் ..!!

இ வ் வா றா க இவ ர் க ளி ன் கார் மகி ஷ்ரேகா பா லம் அ ருகே செ ன்ற போ து மர் ம நப ர்களா ல் ந டி கை ரியா கு மாரி சு ட் டுக் கொ ல் ல ப்ப ட்டு ள்ளா ர். இது தொடர் பாக அ வர து க ணவ ர் அளி த் த வாக்கு மூல த்தி ன் படி, இய ற்கை உ பா தைக ளை க ழி ப் பதற் காக ரியா குமா ரி யின் க ண வர் பி ரகா ஷ் குமார் காரி ல் இ ருந்து கீ ழே இறங்கியுள் ளார். இளை ப் பாற ஹை வே யில் ஒரு இ டத் தில் அவ ர்க ள் கா ரை றுத்தி ஓ ய்வு எடுத் துக் கொ ண் டிருந்த போது 3 நபர்கள் அந்த நே ரத் தில் து ப்பா க்கி யுடன் அங் கு வந்த மூ ன்று இன ந் தெ ரியா த ம ர் ம ந ர் கள், பிர கா ஷ் குமா ரை தா க் கி அவரிடம் வ ழிப்பறி
செ ய்ய மு யன் றுள் ளனர்.

இதனை பா ர்த்த ரி யா குமா ரி கொ ள் ளை யர்களிடம் இரு ந்து தனது கண வ ரை கா ப்பா ற்ற முயன் று ள் ளார். அப்போது ஏற்பட்ட வாக்குவாதத்தில் நடிகையை அந்த மர்ம நபர்கள் து ப் பாகி யால் சு ட்டு வி ட்டு அ கிருந் து த ப்பிச் செ ன்ற னர் என அருகே இ ருந்த கா வ ல் நி லை யத் தில் பிர காஷ் கு மார் பு கார் அ ளித்து ள்ளார். மே லும் தன து ம னை வியை து ப்பாக்கியால் சு ட் ட அந்த கொ ள் ளை யர்கள் அங் கிரு ந்து த ப் பித்து ஓடி விட் டதா கவும் தெரிவித்துள்ளார்.

ச ம் பவ இட த்தி ற்கு வி ரை ந்து வந்த போ லீசா ர் ந டி கை ரியா கு மா ரியை உலுபெ ரியா ம ரு த்து வம க்கு கொ ண் டு செ ன்ற னர். ஆனால் அவரை ப ரிசோ தி த்த மருத் துவ ர்கள் ரியா குமாரி வ ரும் வழி யில் ஏற்கனவே இ ற ந் து விட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். இது குறி த்து வ ழ க் குப்பதிவு செய்துள்ள போ லீ சார், நடி கை யின் க ண வர் அ ளித்த வா க் கு மூ லத் தின் அ டிப்ப டையில் பல கோ ண த்தில் வி சா ர ணை நடத்தி வருகி ன் றனர்.

அதோ டு பிர காஷ் குமார் அளி த்து ள்ள வாக் கு மூலத் தின் அடி ப்ப டையில் அவ ர்க ளின் குழ ந்தை யிடம் பேச உள் ளதா கவும் போ லீ சா ர் தெ ரிவி த்து ள்ளன ர். புத ன்கி ழமை அ தி லை 6 மணி ய ள ல் து ப் பா கிச் சூ டு ம ஹிஷ் ரேகா பா லம் அரு கே ந டை பெற்ற தாக வும் பிர காஷ் குமார் தெரி வி த்துள் ளார்.ஆ னா ல் த ங் களி ன் அ ர சு அவர் களு க்கு க டு மை யான த ண் ட னை கொ டு க்கும் என் றும் தெ ரி வித் துள்ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *