அ தி ர்ச் சி .. பிரபல இளம் நடிகர் தீ டி ரெ ன்று தற் கொ லை செய்து கொண்டார் .. வெளியான தகவலை கேட்டு க தறி ய லும் குடும்பத்தினரும் திரையுலகமும் ..!!! சுவாமி ரா ரா, குண் டன பொ ம்மா போ ன்ற தெ லுங் கு படங்க ளில் ஹீ ரோவாக நடித் தவர் நடி கர் சு தீர் வர்மா. அவர து நடி ப்பு க்கு விம ர்சக ர்கள் மத் தி யில் பா ராட்டுக் கள் கிடை த்த ன. இரு ப்பினு ம் அவ ருக் கு தொட ர்ச்சி யாக திரைப் பட வாய் ப் புகள் கிடை க்கவில் லை.

இ ந்த நிலை யில் சுதீர் வர்மா இ ன்று வி சாக ப்பட்டி னத்தில் உ ள்ள த னது வீட் டில் த ற் கொ லை செய் துகொ ண்டு ள்ளார். ஆனால் அவரது தற் கொ லைக் கா ன கா ரண ங்கள் தெ ரி யவி ல்லை. சுதீர் வர்மா வின் ம ர ண ம் ரசிக ர் க ளி டை யே பெரும் சோ க த் தை ஏற்ப டுத் தியி ருக்கி றது. திரையுல கின் சு தீர் வர் மாவி ற்கு ச மூக வ லை தள ங்க ளில்

இ ர ங் க ல் தெரி வி த்து வருகி ன் றனர்.அ த்தோ டு, சுதீ ரின் முடி வுக்கான கார ணம் கு றி த்து தெ ரிய வரும் என் று ம் போ லீ சா ர் த ரப்பி ல் தெரி வி க்கப் பட்டு ள்ளது.நடி கர் சுதீர் வ ர்மா, இன்றை ய தினம் (23-01-2023) வி சா கப் பட்டி னத் தில் உ ள்ள தன் னு டைய வீட் டில் த ற் கொ லை செய் து கொ ண் டார். சுதீர் வர்மா தொ லுங்கு தி ரை யுல கில் வ ளர் ந்து வரும் நடி கர்க ளில் ஒரு வ ராக உள் ளார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You missed