இந்த புகைப்படத்தில் இருக்கும் குழந்தை பிரபல டாப் சீரியல் நடிகை யாரென்று தெரியுமா ?? அட இவங்களா என்று அதிர்ச் சியா ன ரசிகர்கள் ..!!! தமி ழக த் தில் சீரி யலு க்கா ன தொ லை க்கா ட்சி கள் என் றால்
அது ச ன், வி ஜய் மற் றும் ஜீ த மிழ், கலர் ஸ் தா ன். மு தல் இர ண் டு இட ங்க ளில் ச ன் மற் றும் வி ஜய் தொ லைக் கா ட்சி க ளின் தொட ர்க ள் தா ன் TRPயில் இடம் பெ றும்.இது சீ ரிய ல்க ள் பார் க்கு ம் மக் களு க்கே நன் றா க தெ ரியு ம்.

தற் போது ஒரு டா ப் சீ ரி யல் நடி கை யின் சிறு வய து பு கை பட ம் ஒ ன்று சமூ க வ லைத ளங் களி ல் வலம் வ ருகி றது. அவர் வே றுயா ரும் இல் லை ரா ஜா ரா ணி என் ற தொ டர் மூ லம் சி ன்ன த்தி ரையில் நு ழைந் து பி ன் ரா ஜா ராணி 2 நடி த்து சொ ந்த கா ர ண ங்க ளுக் கா க வெ ளி யேறி

இப் போ து சன் தொ லைக் கா ட் சியில் இ னியா எ ன்ற தொ டரில் முன் னணி நாய கி யாக நடி த்து வ ரும் ஆ ல்யா மா னசா தான் இது.சீ ரிய ல் மூல மே அ வரது கு டும் ப வா ழ்க் கை யும் அ மை ந்து விட் டது, நா ன் செய் யும் ஒவ் வொ ரு விஷய த்தை யும் வீ டியோ வாக வெளி யிட்டு ரசி கர்க ளை குஷி ப்ப டுத்தி வ ருகி றார்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *