சன் தொ லை க்காட் சியில் பெண் க ளை மைய ப்ப டுத்தி நிறை ய வெற் றிகர மான சீரிய ல்கள் வெளி யாகி இரு க்கி ன்றன. அப்ப டி இப் போ தும் கய ல், எதிர் நீச்சல் போ ன்ற தொ டர்கள் பெ ண்க ளை மை யப்படு த்தியே ஓ டிக் கொ ண்டி ருக்கி றது.TRPயில் க மல் சீரி யல் முத லில் இ ருந் தாலும் எ திர்நீ ச்சல் தொடர் மக்கள் பல ரிடம் போ ய் சேர்ந்து ள்ளது.

ஒவ் வொரு நாளு ம் இ ந்த தொ டரில் காட்ட ப்படும் காட் சிகள் குறி த்து ச மூக வலைத ளங் களில் பேசப் பட்டு தா ன் வரு கி றது.எதி ர்நீ ச்சல் தொ ட ரில் முக் கிய வே டத் தில் நடி ப்பவர் ப் ரியத ர்ஷினி, இவ ருக்கு இ ந்த சீரி யல் மூ லம் ரசி கர்கள் பட் டாளம் அதிக மாகி யுள்ளது. இவர் விஜ ய் தொ லைக் கா ட்சியிலும் ந ம்ம வீட் டுப் பி ள்ளை தொ டரி ல் நடி த்து வந் தார், த ற்போ து இ ந்த சீரி யலில் இரு ந்து அவர் வெ ளியே றிவி ட்டார்.

ஆனால் அவர் எதிர்நீச்சல் தொடரில் இருந்து விலகிவிட்டார் என தவறான தகவல் வெளியாக ரசிகர்கள் அதி ர்ச்சிய டை ந்துவிட்டனர்.எதிர்நீச்சல் சீரியலில் இருந்து வி ல கிய முக்கிய நடிகை !! இவங்களுக்கு பதில் யாரென்று தெரியுமா ?? இதோ வெளியான தகவலை கேட்டு க டும் அ திர் ச்சி யான ரசிகர்கள் ..!!

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *