என்னது ,, கணவரை வீட்டில் தனியாக விட்டு பஞ்சாப் சென்ற முன்னணி நடிகை !! அதுவும் ரகசியமாக பஞ்சாப் சிங்கை கல்யாணமே செய்து விட்டாரா ? அந்த நடிகை இவங்களா என்று அதி ர் ச்சி யில் ரசிகர்கள் ..!!

தமி ழ் தி ரைப் பட த்தில் பிரப லமா ன நடி கை தா ன் அம லா பால் தற் போ து இ வர் ஏ.எல் வி ஜய் யை தான் காத லி த்து கல் யா ணம் செ ய்து கொ ண் டார். ஆ னா ல் அ ந்த கா தல் தி ரும ணம் நீ ண் ட நா ள் நிலைக் கவில் லை, பால் ஒரு கி றிஸ் தவ குடும் பத் தில் கே ரளா வின் எர் ணா குள த்தில் பால் வ ர்கீஸ் மற் றும் அன்னி ஸ் பால் ஆகி யோ ருக்கு மக னாகப் பிறந் தார். அ மலா திரை யுல கில் நு ழைந் ததை த் தொ டர்ந்து அவ ரது சகோ த ரர் அ பிஜித் பாலும் பட ங்களில் தோ ன்றினார்.

அம லா நடி ப்புத் தொ ழி லைத் தொடர் வதை அ வ ரது த ந்தை கடு மையாக எதி ர்த்தார், ஆ னால் அவ ரது சகோதரர் அ வரது லட்சிய த்தை வலுவா க ஆதரித் ததால் அ வரது மு டிவை ஏற்க வேண் டிய கட்டா யம் ஏற்ப ட்டது. பின் னர் அவர் தன் னி டம் கலை நிகழ்ச் சிகள் இருப் பதாக க் கூறி , அவ ரது தா யார் ஒ ரு பா டகி என்றும், அ வர து அப் பா கல் லூரி யில் நாட கத்து றையி ல் ஈடு பட் டிரு ந்தார் என் றும் கூ றினார்.இய க்கு னர் சாமி யின் வற் புறுத் தலின் பேரி ல் பா ல் தன து தி ரைப் பெய ரை அ னகா எ ன மா ற்றி க்கொ ண் டார்,

அவ ரது 2011 திரை ப்படமா ன சிந்து சம வெளி யின் தோ ல்வி க்குப் பி றகு, அவர் தன து பிற ந்த பெயரை மாற் றினா ர், ஏனெ னில் அந்த மா ற்ற மானது தன க்கு துர திர் ஷ்ட த்தைத் தந் ததாக அவ ர் உண ர்ந்தார்.2011 ஆம் ஆ ண்டிலேயே, தெ ய்வ திரும கள் படத் தில் பால் பணி புரிந்த போது, ​​ அவர் இ யக்கு னர் ஏ.எல்.விஜய் யுடன் காதல் தொ டர்பு கொ ண்டி ருந் தார், 2016 ஆம் ஆ டில், அம லா வும் விஜ ய்யும் தனது நடிப்பு வாழ்க் கை யைத் தொ டர்வ தில் அவரு க் கும் அ வரது மாமி யா ர்களு க்கும் இ டை யே

சில பல கார ண மாக தனி யாக வாழ் வ தற்கு ஆரம் பித் தார்.நடிகை அம லாபா ல் குடு ம்ப பெரி ய வர்கள் அனை வரு ம் இ னிமேல் நீ சி னி மா வில் நடி க கூடா து எ ன்று சொல் லி யும் கூட நடி த்து வரு கி றார் அ மலா பால்,சமீ பத் தில் கூ ட நடிகை அ மலா பால் பஞ் சாபி பா டகர் ப வீந் தர் சி ங் மீ து ஒ ரு செய் தியை முன் வை த்து இருந் தார், அந்த செ ய்தி என் னவெ ன்றால் அ மலா பால் புகைப் பட த்தை வை த்து ப ஞ்சா பி பாடகர் பவீ ந்தர் சி ங் மீ து எதோ செய் தார் என்று கூற ப்ப டுகி றது,

இத ன் பின் னர் தா ன் பஞ் சாபி பா டகர் பவீந் தர் சி ங் மீது தன் வா ழ்க் கையில் தன க்கும் நடி கை அமலா பா லுக்கு கடந்த 2017 ஆண் டு தா ன் தி ம ணம் முடி இப்படி ஒரு செய்தி அனைவருக்கும் ஆச்சர்யத்தை தான் கொடு த்தது. தன் இர ண்டா வது கல் யாண த்தை அம லாபா ல் ஏன் மறை த்தார் எ ன்று தா ன் தெ ரியவில் லை,திரும ண த்தை அறி வித் தால் பட வா ய் ப்புகள் எது வும் வரா து என் பதா ல் தா ன் இப் படி செய் தாரா என பலரும் கே ள்வி எழு ப்பி வ ருகி ன்றனர்.

By blessy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *